Gedekte obligaties

Het Covered Bond-programma wordt gebruikt voor het aantrekken van middelen met als onderpand afgezonderde eersteklas Nederlandse woninghypotheken. De gedekte obligaties (covered bonds) worden uitgegeven door ABN AMRO Bank N.V. en haar dochterondernemingen. Dit programma komt in aanmerking voor registratie als ICBE-belegging en is ingeschreven bij DNB. Emissies in het kader van dit programma voldoen aan de CRD-richtlijn.

618704

Disclaimer

Deze disclaimer geldt voor het gebruik van de informatie die beschikbaar is op deze website van ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO"). ABN AMRO heeft haar hoofdkantoor aan de Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34334259.

Deze website en de prospectussen die ervan kunnen worden gedownload zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en gelden niet als een aanbod noch als een uitnodiging tot het doen van een aanbod van effecten aan het publiek zoals bedoeld in wet- of regelgeving ter uitvoering van de Prospectusrichtlijn (2003/71/EC).

De op deze website geboden informatie geldt noch als beleggingsadvies, noch als een aanbeveling om in enig financieel instrument te beleggen.

De informatie op deze website en in de prospectussen geldt noch als een aanbod van effecten noch als een uitnodiging tot het doen van een dergelijk aanbod, en mag niet voor dit doel worden gebruikt in de Verenigde Staten of enig ander land of jurisdictie waar een dergelijk aanbod of uitnodiging tot het doen van een aanbod onwettig is, of ten aanzien van enig persoon ten aanzien van wie een dergelijk aanbod of een uitnodiging tot het doen van een dergelijk aanbod onwettig is. Een ieder die gebruik maakt van deze website en de daarop beschikbare documenten dient op de hoogte te zijn van en zich te houden aan de plaatselijk geldende wet- en regelgeving. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn, noch worden de effecten waarnaar in de op deze website gepubliceerde informatie wordt verwezen niet  geregistreerd uit hoofde van de US Securities Act van 1933, en deze effecten mogen in beginsel uitsluitend op grond van een uitzondering van een dergelijke registratie in de Verenigde Staten worden aangeboden of verkocht.

Voor zover niet uitdrukkelijk anders bepaald is de op deze website en in de prospectussen gepubliceerde informatie niet bedoeld om ter beschikking te worden gesteld aan in de Verenigde Staten aanwezige personen of enige "U.S. person" (zoals bedoeld in de ‘Regulation S’ van de US Securities Act 1933).

Bezoekers van deze website kunnen noch aan deze disclaimer noch aan de op de website en in de prospectussen gepubliceerde informatie rechten ontlenen. De beschikbare informatie mag zonder aankondiging worden aangepast of beëindigd of de toegang ertoe worden beperkt. ABN AMRO en de aan haar gelieerde ondernemingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade (waaronder gederfde inkomsten) ontstaan uit het gebruik van deze website, de beschikbaarheid ervan of de juistheid, volledigheid of actualiteit van de op de website beschikbare informatie.

Met betrekking tot de op deze website beschikbare informatie over securitisatieprogramma’s, wijzen wij bezoekers van de website erop dat deze informatie geen betrekking heeft op aanbiedingen van ABN AMRO (of de aan haar gelieerde ondernemingen), maar dat de activa ter dekking van de verplichtingen onder de effecten zijn gegenereerd door ABN AMRO (of de aan haar gelieerde ondernemingen). ABN AMRO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verklaringen of omissies in deze programma’s, behalve voor zover deze in een prospectus zijn vermeld onder “Belangrijke mededeling”, en geen van de programma’s geven recht op regres jegens ABN AMRO (of de aan haar gelieerde ondernemingen).

Op deze website en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen betreffende de website en deze disclaimer worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.
Indien u klikt op "Akkoord" dan aanvaardt u de bovenvermelde voorwaarden en de eventueel in de prospectussen opgenomen beperkingen. Ook verklaart u hiermee dat u niet woonachtig bent in de Verenigde Staten, dat u geen "U.S. person" bent, en dat u de op deze website beschikbare informatie op geen enkele wijze aan in de Verenigde Staten aanwezige personen of aan een "U.S. person" zult bekendmaken.

  Niet akkoord Akkoord               

Programme size

EUR 40bn

Ratings

Aaa/AAA

Latest update

19 December 2019

Arranger

ABN AMRO

Dealer

ABN AMRO

Documentation

Base Prospectus 10 July 2019​ (PDF 3 MB)

CB Base Prospectus 1st supplement 8 August 2019​ (PDF 134 KB)

CB Base Prospectus 1st supplement 15 November 2019​ (PDF 133 KB)

CB Base Prospectus 3rd supplement 19 December 2019​ (PDF 130 KB)

CB Base Prospectus 4rd supplement 13 February 2020​ (PDF 184 KB)

CB Base Prospectus 5th supplement 12 March 2020​ (PDF 137 KB)

CB Base Prospectus 6th Supplement 15 May 2020​ (PDF 198 KB) 

Documents incorporated by reference:

Financial Disclosures

Press Releases

Articles of Association​ (PDF 182 KB)

Benchmarks

XS2101336316​ (PDF 186 KB) (EUR 2.0bn, due 14 Jan 2035)

XS1985004370​ (PDF 188 KB) (EUR 0.1bn, due Apr 2039)

XS1985004370​ (PDF 185 KB) ((EUR 0.75bn, due Apr 2039)

XS1933815455​ (PDF 420 KB) (EUR 0.75bn, due Jan 2034)

XS1805353734​ (PDF 253 KB) (EUR 1.25bn, due Apr 2038)

XS1747670922​ (PDF 250 KB) (EUR 2.00 bn, due Jan 2033)

XS1645503621​ (PDF 133 KB) (EUR 1.25 bn, due Jan 2037)

XS1548458014​ (PDF 132 KB) (EUR 0.75 bn, due Jan 2037)

XS1548458014​ (PDF 128 KB) (EUR 2 bn, due Jan 2032)

XS1548493946​ (PDF 128 KB) (EUR 0.25 bn, due Jan 2037)

XS1020769748​ (PDF 152 KB) (EUR 1.5 bn, due Jan 2024)

XS0968926757​ (PDF 151 KB) (EUR 1.5 bn, due Sep 2023)

XS0576912124​ (PDF 144 KB) (EUR 1,25 bn, due Jan 2018)

XS0576912124 Tap​ (PDF 134 KB) (EUR 0.3 bn, due Jan 2018)

XS0289334368​ (PDF 147 KB) (EUR 1.5 bn, due March 2017)

XS0519053184​ (PDF 149 KB) (EUR 1.5 bn, due June 2020)

XS0519053184 Tap​ (PDF 153 KB) (EUR 0.5 bn, due June 2020)

XS0543370430​ (PDF 163 KB) (EUR 1.5 bn, due Sept 2022)

XS0613145712​ (PDF 132 KB) (EUR 2 bn, due April 2021)

XS0732631824​ (PDF 241 KB) (EUR 1 bn, due Jan 2022)

XS0810731637​ (PDF 133 KB) (EUR 1.5 bn, due Jul 2019)

XS1298431799​ (PDF 128 KB) (EUR 1.5 bn, due Sep 2030)

XS1344751968​ (PDF 76 KB)  (EUR 1.25 bn, due Jan 2026)

XS1394791492​ (PDF 141 KB) (EUR 2.25 bn, due April 2031)

Private Placements

To see the Final Terms for private placements, please click this link

Retained Covered Bonds programme

To see the Retained Covered Bonds, please click this link