Programme for the Issuance of USD Medium Term Notes

Programme size

USD 25bn

Latest update

23 April 2015

Arranger

ABN AMRO and Morgan Stanley

Dealers

ABN AMRO (outside US), Morgan Stanley, Citi, Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA Merrill Lynch.

Documentation

Base prospectus 16 April 2018​ (PDF 2 MB)

Base prospectus 1st supplement 24 May 2018​ (PDF 35 KB)

Base prospectus 2nd supplement 17 August 2018​ (PDF 206 KB)

Base prospectus 3rd supplement 16 November 2018​ (PDF 32 KB)

Benchmarks


XS1877776171​ (PDF 54 KB), USD 1,000m fixed due 27 August 2021

XS1871116338​ (PDF 67 KB), USD 1,000m floating due 27 August 2021

XS1743726835​ (PDF 52 KB), USD 1,100m fixed due 19 Jan 2021

XS1743726918​ (PDF 64 KB), USD 750m floating due 19 Jan 2021

XS1593403501​ (PDF 21 KB), USD 650m fixed due 18 Jan 2019 Tranche 2

XS1594302785​ (PDF 24 KB), USD 600m fixed due 18 Jan 2019 Tranche 2

XS1549579446​ (PDF 225 KB), USD 750m fixed due 18 Jan 2019

XS1549579529​ (PDF 210 KB), USD 1,000m fixed due 18 Jan 2019

XS1492363848​ (PDF 20 KB), USD 750m fixed due 20 Sept 2019

XS1241945473​ (PDF 139 KB), USD 1,000m fixed due 4 June 2020

XS1241945473​ (PDF 130 KB), USD 750m fixed due 4 June 2020 Tranche 2

618704

Disclaimer

Deze disclaimer geldt voor het gebruik van de informatie die beschikbaar is op deze website van ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO"). ABN AMRO heeft haar hoofdkantoor aan de Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34334259.

Deze website en de prospectussen die ervan kunnen worden gedownload zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en gelden niet als een aanbod noch als een uitnodiging tot het doen van een aanbod van effecten aan het publiek zoals bedoeld in wet- of regelgeving ter uitvoering van de Prospectusrichtlijn (2003/71/EC).

De op deze website geboden informatie geldt noch als beleggingsadvies, noch als een aanbeveling om in enig financieel instrument te beleggen.

De informatie op deze website en in de prospectussen geldt noch als een aanbod van effecten noch als een uitnodiging tot het doen van een dergelijk aanbod, en mag niet voor dit doel worden gebruikt in de Verenigde Staten of enig ander land of jurisdictie waar een dergelijk aanbod of uitnodiging tot het doen van een aanbod onwettig is, of ten aanzien van enig persoon ten aanzien van wie een dergelijk aanbod of een uitnodiging tot het doen van een dergelijk aanbod onwettig is. Een ieder die gebruik maakt van deze website en de daarop beschikbare documenten dient op de hoogte te zijn van en zich te houden aan de plaatselijk geldende wet- en regelgeving. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn, noch worden de effecten waarnaar in de op deze website gepubliceerde informatie wordt verwezen niet  geregistreerd uit hoofde van de US Securities Act van 1933, en deze effecten mogen in beginsel uitsluitend op grond van een uitzondering van een dergelijke registratie in de Verenigde Staten worden aangeboden of verkocht.

Voor zover niet uitdrukkelijk anders bepaald is de op deze website en in de prospectussen gepubliceerde informatie niet bedoeld om ter beschikking te worden gesteld aan in de Verenigde Staten aanwezige personen of enige "U.S. person" (zoals bedoeld in de ‘Regulation S’ van de US Securities Act 1933).

Bezoekers van deze website kunnen noch aan deze disclaimer noch aan de op de website en in de prospectussen gepubliceerde informatie rechten ontlenen. De beschikbare informatie mag zonder aankondiging worden aangepast of beëindigd of de toegang ertoe worden beperkt. ABN AMRO en de aan haar gelieerde ondernemingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade (waaronder gederfde inkomsten) ontstaan uit het gebruik van deze website, de beschikbaarheid ervan of de juistheid, volledigheid of actualiteit van de op de website beschikbare informatie.

Met betrekking tot de op deze website beschikbare informatie over securitisatieprogramma’s, wijzen wij bezoekers van de website erop dat deze informatie geen betrekking heeft op aanbiedingen van ABN AMRO (of de aan haar gelieerde ondernemingen), maar dat de activa ter dekking van de verplichtingen onder de effecten zijn gegenereerd door ABN AMRO (of de aan haar gelieerde ondernemingen). ABN AMRO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verklaringen of omissies in deze programma’s, behalve voor zover deze in een prospectus zijn vermeld onder “Belangrijke mededeling”, en geen van de programma’s geven recht op regres jegens ABN AMRO (of de aan haar gelieerde ondernemingen).

Op deze website en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen betreffende de website en deze disclaimer worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.
Indien u klikt op "Akkoord" dan aanvaardt u de bovenvermelde voorwaarden en de eventueel in de prospectussen opgenomen beperkingen. Ook verklaart u hiermee dat u niet woonachtig bent in de Verenigde Staten, dat u geen "U.S. person" bent, en dat u de op deze website beschikbare informatie op geen enkele wijze aan in de Verenigde Staten aanwezige personen of aan een "U.S. person" zult bekendmaken.

  Niet akkoord Akkoord