Food: maatschappelijk goed

Blog -

Zoutjes en pretzels

De Nederlandse voedingsmiddelenindustrie doorstaat de huidige economische crisis goed. Dit is conform verwachting gegeven het beperkt conjunctuurgevoelige karakter van de sector. Voor 2013 verwacht ABN AMRO een omzetgroei van 2%. De druk op brutomarges is wel een nadrukkelijk aandachtspunt  voor de sector.

De Nederlandse voedingsmiddelenindustrie doorstaat de huidige economische crisis goed. Voor 2013 verwacht ABN AMRO een omzetgroei van 2%. De druk op brutomarges is wel een nadrukkelijk aandachtspunt. Niels Dijkman Niels Dijkman Sector Banker Food

Financiële vooruitzichten goed, maar..

Vanuit een financieel waardeperspectief kun je stellen dat de sector er goed voor staat. Toch is er in de maatschappij ook veel negativiteit rondom de Foodsector. Vleesschandalen, plastic soep in oceanen, problemen in de glastuinbouw en intensieve veehouderij, facebook acties tegen Monsanto, campagnes van NGO’s, boeken van o.a. Michael Pollan en Michael Moss, bepalen nadrukkelijk de stemming.

Er zijn meerdere waarheden

De reactie uit de sector is vaak rationeel: "voedsel is nog nooit zo veilig geweest " of "meer  productiviteit tegen lagere kosten is de remedie om de wereldbevolking in 2050 te voeden" zijn voorbeelden van dergelijke antwoorden.

Soms landen echter, ofschoon juist, argumenten niet als de ontvanger van de boodschap een ander waarde perspectief heeft. Andere waarden, zoals meer nadrukkelijk het milieu, sociale aspecten of de wijze van besturen (governance) rondom de productie van voeding. Ook de voorzitter van het FNLI erkent in het FD dat  "er – en terecht - door de buitenwereld naar onze keten gekeken wordt"  en heeft meer dan 50 Foodbedrijven overtuigd om een intentieverklaring inzake verduurzaming te ondertekenen.

Perspectief herijken

Afgelopen week nam ik deel aan twee interessante evenementen: het outbreak congres en een discussie met een 6 tal CFO’s van vooraanstaande Foodbedrijven. Deze ontmoetingen gaven wat mij betreft een mooie doorkijk naar wat we kunnen verwachten de komende jaren in de Food: meer en pro actievere communicatie met stakeholders, verslaglegging waarbij financiële en andere waardes gerapporteerd worden en anders samengestelde waardeketens. Ik neem u kort mee in deze stappen.

Vanuit de communicatie met anderen

Op de site van het outbreak congres is te lezen "De levensmiddelensector maakt een historische slag naar vermaatschappelijking van assortiment en bedrijfsvoering en komt in een andere, volwassener fase terecht.  Het is zaak de consument mee te nemen in een nieuw, betekenisvol verhaal". Communicatie over beweegredenen van de sector, pro en cons, vergroot het begrip bij de maatschappij.

Gedoseerd in tijd juiste investeringen doen

In gesprek met de CFO’s, bewakers van de financiën van een bedrijf, kwam de vraag expliciet op tafel of er voor organisaties en daarmee voor het management ook andere waarden, zoals sociale, culture, ecologische waarden belangrijk zijn om te koesteren. "Ja" , was het antwoord, "maar timing is essentieel".  Over 10 jaar zullen veel aspecten die de sector nu ziet als 'extra's'  of 'investeringen in duurzaamheid' gemeengoed zijn. Alleen het tijdstip waarop een bedrijf vol gaat investeren in dergelijke initiatieven, is cruciaal. Als een bedrijf acties onderneemt die nog niet voldoende financieel gewaardeerd worden door afnemer en /of eindconsument,  dan zijn dergelijke acties vanuit een financieel bedrijfsperspectief gezien niet zinvol. 'De consument handelt immers anders dan de burger' is dan ook een veelgehoord argument in de verduurzamingsdiscussie. Dit punt is ook een kans, getuige het citaat (p28) van leidende CEO’s uit de FMCG sector tijdens het  World Economic Forum 2012  "Transforming demand through interaction with consumer: don’t hide behind survey results showing that citizens’ opinion doesn’t match their buying pattern. Opportunities lie in converting these aspirations into action at the point of purchase". 

Maatschappij en overheid eisen namelijk meer nadrukkelijk een rol op

De wijze hoe mensen zich voeden schuift langzaam maar zeker op van consumptie in de private sfeer naar  het semi-publieke aandachtsveld. De link voeding en gezondheid wordt steeds explicieter gelegd. Volg daartoe bijvoorbeeld het recente preventie debat van de Tweede Kamer en de commentaren

De consument en burger verwacht meer antwoorden op vragen. En natuurlijk zijn deze niet eenduidig te beantwoorden. Milieu, volksgezondheid en een internationale concurrentiepositie vergen bijvoorbeeld in de vleesindustrie andere eisen dan dierenwelzijn. Welke innovatie verenigt deze paradoxale posities? 

Door meer dan één uitgangspunt (het financiële) te hanteren, ontstaat ruimte en is er uitruil mogelijk.

Dit vergt in contact zijn met stakeholders; een pro actieve, communicatieve houding. Hierbij zal verslaglegging op meer dan alleen het financiële perspectief plaatsvinden volgens verder te ontwikkelen standaarden (integrated reporting).

Food: maatschappelijk goed? "Ja" , zeg ik hardop

De Foodsector kan de maatschappelijke eisen 'handelen' en zo haar 'license to operate' rechtvaardigen. Vanuit financiële waardes geredeneerd is de toekomt  van de sector relatief stabiel en zijn de vooruitzichten goed.

Redenerend vanuit ecologische, sociale en governance (ESG)-principes is alertheid op zijn plaats in dit tijdvak. De komende jaren zullen mijn inzien andere onderlinge ketenverbanden ontstaan. Door gedifferentieerde eisen van eindmarkten aan transparantie, de wijze waarop voldoen wordt aan ESG, de branding van het product en de gewenste waarde/kwaliteit propositie per deelmarkt.

Keuzes worden nu gemaakt en ketens hervormen zich nu. Bij onvoldoende strategische scherpte is de kans dat bedrijven de maatschappelijk aansluiting verliezen en zo hun  financiële bestaansrecht verspelen.

Documenten

Relevante links

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer blogs

Filteren op