ABN AMRO Groep maakt financiële resultaten over tweede kwartaal en eerste helft van 2009 bekend

Persbericht -

Resultaten over tweede kwartaal 2009 ABN AMRO Groep behaalde over het tweede kwartaal van 2009 een verlies na belastingen van EUR 1.761 miljoen, waarmee het verlies na belastingen over het eerste halfjaar op EUR 2.647 miljoen uitkwam. De winst van de Groep uit voortgezette bedrijfsactiviteiten over het tweede kwartaal van 2009 verslechterde ten opzichte van het eerste kwartaal van 2009. Dit vloeide voort uit een verhoging van de bijzondere waardevermindering kredieten in de door de Nederlandse staat verworven bedrijfsonderdelen en de toegenomen verliezen in de door RBS verworven bedrijfsonderdelen als gevolg van een verkrapping van de credit spreads en een verhoging van de bijzondere waardevermindering kredieten.

In het tweede kwartaal werd een verlies na belastingen van EUR 1.857 miljoen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten gecompenseerd door een winst na belastingen van EUR 96 miljoen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten. Het negatieve groepsresultaat na belastingen kan als volgt worden toegerekend: een verlies na belastingen van EUR 1.835 miljoen aan de bedrijfsonderdelen die door Royal Bank of Scotland Group plc (RBS) zijn verworven, een verlies van EUR 10 miljoen aan de door de Nederlandse staat verworven bedrijfsonderdelen, een verlies van EUR 12 miljoen aan Groep Central Items.

Met EUR 77 miljoen is een bescheiden positief groepsresultaat over het eerste halfjaar behaald voor de bedrijfsonderdelen die door de Nederlandse staat zijn verworven. Verder luidt de toerekening van het groepsresultaat als volgt: een verlies na belastingen van EUR 2,763 miljoen aan de door RBS verworven bedrijfsonderdelen en een verlies na belastingen van EUR 60 miljoen aan Central Items.

Een winst van EUR 96 miljoen, toegerekend aan de overige bedrijfsonderdelen van ABN AMRO Groep die zijn verworven door Banco Santander S.A. (Santander), is verantwoord als winst over het tweede kwartaal uit beëindigde bedrijfsactiviteiten. Over het eerste halfjaar is dit een bedrag van EUR 99 miljoen.

Een overzicht van de resultaten en de financiële positie van de door de Nederlandse staat verworven bedrijfsonderdelen is opgenomen in bijlage I en een samenvatting van de resultaten en de financiële positie van de Groep in bijlage II van dit persbericht. Op een stand-alone basis zijn de resultaten van de door RBS verworven bedrijfsonderdelen minder relevant als gevolg van de overdracht van bepaalde activa aan RBS, gekoppeld met de nieuwe productie en omzet die thans door RBS wordt gerealiseerd en verantwoord. Voor nadere informatie omtrent de resultaten van de door RBS verworven bedrijfsonderdelen wordt verwezen naar de halfjaarresultaten van RBS per 30 juni 2009 die op 7 augustus 2009 zijn gepubliceerd en beschikbaar zijn op de website van RBS (www.RBS.com). Voor nadere informatie omtrent de halfjaarresultaten van ABN AMRO Holding N.V. per 30 juni 2009 wordt verwezen naar het halfjaarbericht dat beschikbaar is op de website van ABN AMRO (www.ABNAMRO.com).

Vermogens-, liquiditeits- en financieringspositie
ABN AMRO Groep heeft haar goede vermogenspositie behouden. Per 30 juni 2009 bedroegen de tier 1 ratio en de total capital ratio van de Groep respectievelijk 13,3% (31 december 2008: 10,9%) en 17,9% (31 december 2008: 14,4%). Deze ratio's weerspiegelen de vermindering van de naar risico gewogen activa in de eerste helft van 2009 en de kapitaalinjectie van EUR 3 miljard door de moedermaatschappij, RFS Holdings B.V. Onze vermogensratio's liggen nog steeds boven de door de Nederlandsche Bank (DNB) gestelde minimum tier 1 ratio en total capital ratio van respectievelijk 9% en 12,5% voor de periode waarin ABN AMRO Groep wordt opgesplitst. ABN AMRO Groep overtreft nog steeds in ruime mate de door de toezichthouder gestelde liquiditeitseisen.

Op 31 juli heeft ABN AMRO een Mandatory Convertible Tier-1 Security (MCS) uitgegeven met een omvang van EUR 800 miljoen, die door het Ministerie van Financiën is aangekocht. Op dezelfde dag is een Credit Default Swap (CDS)-overeenkomst aangegaan met als begindatum uiterlijk 31 augustus 2009. Via deze CDS zal ABN AMRO Bank N.V. kredietbescherming kopen op een eigen woninghypotheekportefeuille ter waarde van EUR 34,5 miljard.

Op 6 juli 2009 gaf ABN AMRO Groep met succes een Covered Bond (gedekte obligatie) uit voor een bedrag van EUR 2 miljard en met een looptijd van vijf jaar. Deze uitgifte werd goed ontvangen door beleggers, hetgeen een bewijs vormt van de financieringscapaciteiten van de Bank. Dit programma van gedekte obligaties is thans ook geregistreerd bij De Nederlandsche Bank. Als geregistreerd programma conform het Nederlandse besluit inzake gedekte obligaties voldoet het programma aan alle gestelde eisen.

Update over de separatie

Update over de separatieactiviteiten
RBS en De Nederlandse staat werken nog steeds aan de voorbereidingen voor de juridische splitsing van de door De Nederlandse staat verworven bedrijfsonderdelen en de resterende door RBS verworven bedrijfsonderdelen in twee afzonderlijke banken. Daarnaast wordt tezamen met Santander gewerkt aan de afwikkeling van het Consortium Shareholder Agreement. In de aanloop naar de juridische splitsing zijn onlangs belangrijke en cruciale mijlpalen bereikt met betrekking tot de juridische splitsing en de daaropvolgende separatie. Dit omvat de afronding van een belangrijk deel van de technische splitsing van de bancaire en operationele betalingssystemen en –processen van ABN AMRO. De juridische splitsing zal plaatsvinden nadat de door De Nederlandse staat verworven bedrijfsonderdelen zijn overgegaan van ABN AMRO Bank N.V., de afsplitsende vennootschap, naar een afzonderlijke rechtspersoon, ABN AMRO II N.V., een volledige dochtermaatschappij van ABN AMRO Holding N.V., die eerder in 2009 is opgericht en geregistreerd is bij De Nederlandse Kamer van Koophandel. De juridische separatie van ABN AMRO Groep zal plaatsvinden zodra ABN AMRO II N.V. is volledig afgesplitst van ABN AMRO Groep en als nieuwe onafhankelijke bank gaat functioneren. Volgens plan zal dit tegen het einde van het jaar worden bereikt.

Als belangrijke stap in het splitsingsproces is ABN AMRO Bank N.V. voornemens om in september 2009 documentatie met betrekking tot de juridische splitsing in te dienen bij De Nederlandse Kamer van Koophandel. Voor nadere informatie wordt verwezen naar bijlage III.

Als onderdeel van het herstructureringsproces worden de door De Nederlandse staat verworven bedrijfsonderdelen en –activiteiten overgedragen aan de pas opgerichte entiteit ABN AMRO II N.V., onder voorbehoud van goedkeuring door De Nederlandsche Bank. Na de overdracht van geselecteerde entiteiten naar ABN AMRO II N.V. en de afronding van de afsplitsing conform Nederlands recht van de activa en verplichtingen naar deze entiteit, wordt de naam van ABN AMRO II N.V. gewijzigd in "ABN AMRO Bank N.V.". Deze bank zal opereren onder een afzonderlijke bankvergunning, waartoe een verzoek bij De Nederlandsche Bank is ingediend. ABN AMRO verwacht de bankvergunning te hebben verkregen voordat de juridische splitsing is voltooid.

De soepele afsplitsing van deze bedrijfsonderdelen uit ABN AMRO Groep blijft een prioriteit voor de Raad van Bestuur. De doelstelling is dat dit tegen het einde van 2009 wordt afgerond in overeenstemming met de door ons aangekondigde plannen. ABN AMRO Groep en haar aandeelhouders streven ernaar dat beide afzonderlijke banken na de juridische splitsing van voldoende vermogen zijn voorzien en een gezonde liquiditeitspositie hebben. De Bank blijft streven naar de verkoop van een deel van De Nederlandse zakelijke klantactiviteiten en geselecteerde regionale kantoren om te voldoen aan de eisen die door de Europese Commissie zijn gesteld. De verkoop moet worden goedgekeurd door de aandeelhouder, de Europese Commissie en de Nederlandsche Bank. De Europese Commissie heeft een verzoek van De Nederlandse staat ingewilligd om de periode waarin deze verkoop moet plaatsvinden te verlengen tot begin september.

Na de afsplitsing van de door De Nederlandse staat verworven bedrijfsonderdelen zal de bestaande naam van ABN AMRO Bank N.V. worden gewijzigd in "The Royal Bank of Scotland N.V." (RBS N.V.). De toekomstige RBS N.V. zal integraal deel gaan uitmaken van de RBS Group en zal hoofdzakelijk bestaan uit activiteiten van de RBS Group op het gebied van internationale kredietverlening, internationale transactiediensten en equity activiteiten. Deze resterende activiteiten blijven onder toezicht van De Nederlandsche Bank staan en blijven op een geconsolideerde basis deel uitmaken van de RBS Group onder toezicht van de Britse Financial Services Authority. Als gevolg van de wijziging van het bedrijfsmodel van RBS N.V ten opzichte van die van ABN AMRO Bank N.V. vóór de overname, wordt een vernieuwing van de vergunning aangevraagd. Een dergelijke aanvraag is bij De Nederlandsche Bank ingediend. ABN AMRO verwacht de vernieuwde bankvergunning te hebben verkregen voordat de juridische splitsing is voltooid. Het bedrijfssegment Central Items omvat posten (de zogeheten 'Shared Assets') die niet zijn toegerekend aan, maar die in economisch opzicht worden gedeeld door de leden van het consortium. Tevens omvatten zij de door Santander te vorderen cumulatieve bedragen uit hoofde van de desinvestering van de activiteiten in Latijns Amerika en overige desinvesteringen en verrekeningen. Het economische belang in de Shared Assets zal gedeeld blijven totdat alle leden van het consortium een akkoord hebben bereikt over de verkoop of verdeling daarvan of anderszins afspraken hebben gemaakt.

Governance tot de juridische separatie
Tot het moment van de definitieve juridische separatie, hetgeen naar verwachting vóór het einde van het jaar zal plaatsvinden, blijft de leiding van ABN AMRO Groep in handen van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen en wordt de Bank onveranderd op geconsolideerde basis aangestuurd, waarbij de vermogens- en liquiditeitsratio's en –posities worden gemeld aan en getoetst door De Nederlandsche Bank.

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van ABN AMRO Groep hebben de intentie goedgekeurd om via RFS Holdings B.V. een bedrag van EUR 6,5 miljard te repatriëren ten gunste van Santander. Hiervoor is toestemming van de toezichthouder vereist. Toekomstige repatriëringen van kapitaal aan individuele leden van het consortium maken deel uit van een algeheel vermogensplan dat binnen de governancestructuur van ABN AMRO Groep is toegestaan en is goedgekeurd door de leden van het consortium. Verder is ook hiervoor de goedkeuring van de toezichthouder vereist.

De in dit persbericht opgenomen financiële resultaten van ABN AMRO Groep bevatten niet alle informatie en toelichtingen die in jaarrekeningen worden vereist. Dit persbericht dient te worden gelezen in samenhang met het halfjaarbericht van de Groep per 30 juni 2009 en ook in samenhang met de door de accountant gecontroleerde jaarrekening als onderdeel van het jaarverslag per 31 december 2008 dat is opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards ("IFRS") zoals gepubliceerd door de International Accounting Standards Board en in overeenstemming met IFRS zoals aanvaard binnen de Europese Unie. Bij het opstellen van de financiële gegevens voor dit persbericht zijn dezelfde grondslagen en berekeningsmethoden toegepast als bij het opstellen van de jaarrekening van de Groep per 31 december 2008 met uitzondering, indien van toepassing, van de invloed van de vaststelling van de grondslagen en interpretaties zoals beschreven in het halfjaarbericht van de Groep per 30 juni 2009. De cijfers in dit persbericht zijn niet door de accountant gecontroleerd. Door afronding kunnen zich in de tabellen kleine verschillen voordoen. Bepaalde uitspraken in dit persbericht zijn uitspraken omtrent toekomstige verwachtingen en andere toekomstgerichte uitspraken ('forward-looking statements'). Dergelijke uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en gaan uit hun aard gepaard met een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de feitelijke resultaten en performance wezenlijk afwijken van de verwachte toekomstige resultaten en performance zoals deze in die uitspraken worden aangegeven of impliciet liggen besloten. De factoren die ertoe kunnen leiden dat de feitelijke resultaten wezenlijk afwijken van de prognoses in de in dit document vervatte toekomstgerichte uitspraken, zijn onder meer, al zijn zij daartoe niet beperkt (i) de omvang en aard van de toekomstige ontwikkelingen en de aanhoudende volatiliteit op de kredietmarkten en de invloed daarvan op de financiële sector in het algemeen en ABN AMRO in het bijzonder, ii) het effect op het vermogen van ABN AMRO van afschrijvingen met betrekking tot kredietverlening, iii) de risico's met betrekking tot het transitie- en separatieproces van ABN AMRO na haar overname door het consortium bestaande uit The Royal Bank of Scotland Group plc ("RBS"), de Staat der Nederlanden ("De Nederlandse staat") en Banco Santander S.A. ("Santander"), iv) de algehele economische omstandigheden in Nederland en in andere landen waar ABN AMRO bedrijfsactiviteiten of investeringen van significant belang heeft, zoals het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, met inbegrip van de invloed van recessieve economische omstandigheden op de baten, de liquiditeits- en balanspositie van ABN AMRO, v) de maatregelen van regeringen en hun instellingen om individuele banken en het bancaire systeem te steunen, (vi) het monetaire en rentebeleid van de Europese Centrale Bank, de Raad van Bestuur van het Federal Reserve System en de centrale banken van de overige G7-landen, (vii) inflatie of deflatie, (viii) onverwachte schommelingen in de rentestand, valutakoersen, kapitaalmarkten, grondstoffenprijzen en aandelenkoersen; (ix) wijzigingen in Nederlandse en buitenlandse wet- en regelgeving, waaronder tevens begrepen belastingen, (x) veranderingen in het concurrentie- en prijsklimaat, xi) natuur- en andere rampen, xii) het onvermogen om bepaalde risico's op economisch verantwoorde wijze af te dekken, xiii) de toereikendheid van de verliesreserves, xiv) technologische veranderingen, xv) veranderingen in de consumentenbestedingen en spaargewoontes, en xvi) het succes van ABN AMRO in het beheren van de risico's met betrekking tot het voorgaande.

De in dit persbericht gedane toekomstgerichte uitspraken gelden alleen op de datum van publicatie van dit persbericht. ABN AMRO is niet voornemens om deze toekomstgerichte uitspraken publiekelijk te actualiseren of te herzien ter verwerking van de gebeurtenissen of omstandigheden na de datum van dit verslag, en aanvaardt daartoe ook geen verantwoordelijkheid.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:

ABN AMRO Groep Persvoorlichting
pressrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6288900

RBS Group Investor Relations
Richard O'Connor, +44 207 672 1758
Neil Moorhouse, +44 131 523 4414

Documenten

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.