Hoe financier je een windmolenpark in Zuid-Amerika?

Met de financiering van windparken draagt ABN AMRO bij aan de energietransitie. Met energie uit wind wordt de wereld minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Niet alleen in onze eigen Noordzee, maar ook in Brazilië en Chili maakt de expertise van de bank windmolenparken mogelijk.

Wie denkt aan windmolens denkt al snel aan de Noordzee. Op verschillende locaties uit de kust wekken grote windmolens dag en nacht duurzame energie op. ABN AMRO is bij menig project als financier betrokken. De totale investering kan daarbij oplopen tot miljarden euro’s. Bijvoorbeeld bij het Gemini-windpark, zo’n 60 kilometer uit de kust bij Schiermonnikoog. De windmolens voorzien circa 785.000 huishoudens van stroom. De activiteiten van de bank gaan echter veel verder dan de Noordzee alleen, benadrukt Peter Boogers, hoofd Global Energy Clients van ABN AMRO. ‘Onze expertise zetten we voor onze klanten wereldwijd in. In projecten in Noord-Amerika, Azië en Australië, maar ook in Zuid-Amerika in landen als Brazilië en Chili.’ 

Inschatten van risico’s

De bank heeft expertise die nodig is voor de financiering van windmolenparken en heeft een stevige naam opgebouwd in de sector als financier van grote offshore en onshore windparken in verschillende jurisdicties. Deze expertise zit stevig verankerd in de sector teams van Energy en Utilities en de product teams van Structured Finance, in bijzonder het Project Finance team. Boogers: ‘Elke fase van de ontwikkeling kent eigen risico’s. In de constructiefase kunnen fouten direct leiden tot extra kosten en vertraging van het project.’ Niet alleen is het belangrijk hoe de windmolens op de ondergrond staan. Ook de aansluiting op de bestaande energie-infrastructuur - het grid – beïnvloedt de constructiefase. Boogers: ‘Kan het grid de toevoer van energie aan? Dat speelt bijvoorbeeld een rol in landen waar de infrastructuur is verouderd of nog moeten worden ontwikkeld.’ De exploitatiefase kent een ander – lager – risico. ‘Als de windmolens draaien is er meer zekerheid over de energieopbrengst en daarmee de cashflow. Maar soms blijkt dat de wind ter plaatse afwijkt van oorspronkelijke prognoses. Goede winddata zijn daarom van belang. Uiteindelijk is de hoeveelheid energie die de windmolens opwekken, in combinatie met de verwachte energieprijzen en mogelijk subsidies, de rechtvaardiging van de investering en bepalend voor de terugbetaling van de lening.’

Ervaring in Zuid-Amerika

De kennis en ervaring van de bank zijn essentieel om klanten die windparken ontwikkelen te kunnen adviseren en financieren. Zo zijn de specialisten van de bank nauw betrokken bij de ontwikkeling van windparken in Brazilië en Chili. Silvana Bianco, hoofd Energy Clients & Transportation Clients South America van ABN AMRO begeleidt deze projecten voor klanten vanuit het Braziliaanse Sao Paolo. ‘In Chili is een windmolenpark gefinancierd door ABN AMRO, terwijl wij in Brazilië bij de financiering van vier parken betrokken zijn. Deze projecten dragen bij aan het vervullen van de toenemende energiebehoefte in deze landen.’ Voordat wij met de klant de financieringsovereenkomst tekenen is veel onderzoek gedaan’, legt Bianco uit. ‘Naar de locatie, windstudies en het energienetwerk. Ook kennis van de wetgeving en politieke stabiliteit is van belang. In sommige landen zijn omvangrijke subsidies voor windenergie beschikbaar. Maar deze kunnen bij politieke veranderingen wegvallen. Daar houden we rekening mee.’ De ervaring opgedaan in relatief stabiele landen als Brazilië en Chili wordt in de toekomst ingezet voor andere projecten in de Zuid-Amerikaanse regio.

Vervanging van steenkool

ABN AMRO brengt bij de diverse projecten ook het effect op de energietransitie in kaart. Dit is de mate waarin hernieuwbare energiebronnen in een land de energie uit fossiele energiebronnen vervangen. ‘Dat verschilt flink,’ zegt Bianco. ‘Brazilië is al ver op het gebied van duurzame energiebronnen. Meer dan de helft van de huidige elektriciteitsbehoefte wordt al voorzien door hernieuwbare energiebronnen, zoals waterkracht, zonne- en windenergie. Met de nieuwe windmolenparken speelt het land in op de toenemende energiebehoefte. Heel anders is dat in Chili, waar diverse steenkoolcentrales de energiebehoefte vervullen.’ Het verbranden van steenkool zorgt voor veel CO2-uitstoot, daarnaast is de winning van steenkool ingrijpend voor het landschap. ABN AMRO heeft in haar beleid opgenomen geen nieuwe steenkoolcentrales te financieren. ‘Wereldwijd investeren in windmolenparken draagt direct bij aan de energietransitie,’ zegt Bianco.

Global Energy Bank

ABN AMRO ziet de ontwikkeling van duurzame energiebronnen als belangrijk onderdeel van het verduurzamen van de energiemix en het bereiken van doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Windenergie bijvoorbeeld leent zich heel goed om in de energiebehoefte van huishoudens te voorzien. Boogers: ‘De komende tijd hebben we zowel fossiele brandstoffen als hernieuwbare energie hard nodig. Omdat de wereldbevolking sterk blijft groeien en mensen meer verdienen, neemt het energieverbruik in absolute zin toe. Met name in de opkomende markten. Het aandeel van hernieuwbare energie groeit hard, maar fossiele brandstoffen blijven nodig om aan de wereldwijde energievraag te voldoen. Als bank zien we het daarom als onze taak als Global Energy Bank om onze expertise in alle onderdelen van de energiemix in te zetten. Zo kunnen we samen met onze klanten bijdragen aan de energietransitie.’