Groei in transacties op markt van hernieuwbare energie

De roep om hernieuwbare energie klinkt luider dan ooit. We zitten in een overgangsfase. Mede door de toenemende energievraag kunnen we voorlopig nog niet zonder fossiele brandstoffen, maar het aandeel hernieuwbare energie groeit flink. Rutger van Nouhuijs, CEO Corporate & Institutional Banking (CIB) over de ambities van ABN AMRO.

CIB kwam onlangs naar buiten met een stevige groeiambitie: de exposure op hernieuwbare energie moet eind 2020 verdubbeld zijn, en in 2023 nog eens verdubbelen. De energietransitie voltrekt zich snel. De ambitie van ABN AMRO beweegt mee. De exposure die de bank heeft op hernieuwbare energie groeit flink. Rutger van Nouhuijs vertelt over hoe de bank dit aanpakt. Alleen dit jaar al deed CIB een flink aantal nieuwe transacties op de markt van hernieuwbare energie. 

Rutger start met een blik op de macrotrends. “Op wereldschaal leven we in een tijd van flinke bevolkingsgroei en toenemende welvaart. De vraag naar energie en grondstoffen neemt daardoor almaar toe. Door de groeiende handel zijn er ook steeds meer vervoersbewegingen. Al deze ontwikkelingen dragen al decennia lang bij aan de toename van CO2-uitstoot. Dat resulteert weer in de opwarming van de aarde en de stijging van de zeespiegel. Statistieken tonen aan dat de warmste zomers ooit voor een groot deel na de eeuwwisseling vielen. Onze planeet verzwakt hierdoor in een rap tempo. In 2015 hebben vrijwel alle landen tijdens het akkoord van Parijs afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot terug te dringen. Doelen die we ook vanuit ABN AMRO onderschrijven.”

Van het gas af

In Nederland gaat de energietransitie gepaard met een andere belangrijke ontwikkeling, die een versnelde overgang naar hernieuwbare energie noodzakelijk maakt. Rutger: “We hebben jarenlang de luxe gehad van de gasbubbel in Slochteren. Alleen bracht de winning van dit aardgas steeds meer problemen met zich mee. Ook met het oog op het terugdringen van de CO2-uitstoot heeft de regering besloten dat we van het aardgas af moeten. Nieuwbouwhuizen die nu gebouwd worden, krijgen niet meer vanzelfsprekend een gasaansluiting. Ook is er een enorme toename van elektrische auto’s en transportdiensten. Maar hier is wel elektriciteit voor nodig. Ook vanuit deze ontwikkelingen neemt de vraag naar hernieuwbare energie – uit wind, zon of water – toe.” 

“Net als die gasbubbel die ons jarenlang van energie heeft voorzien, lijkt nu ook onze ligging aan de Noordzee in ons voordeel uit te pakken”, vervolgt Rutger. “De wind op zee biedt ongekende mogelijkheden om energie op te wekken. We hebben, op de vaarwegen na, de hele Noordzee tot onze beschikking voor windmolenparken. Hiermee kunnen we straks in het overgrote deel van onze energiebehoefte voorzien. Deze markt is in versneld tempo aan het professionaliseren. Er zijn steeds meer consortia die samen gigantische projecten optuigen. Zo hebben Van Oord, Siemens en Tennet vorig jaar het windmolenpark Gemini ten noorden van Ameland geopend. ABN AMRO Bank had een leidende rol bij de financiering van Gemini.”

Wat je aandacht geeft, groeit

CIB is al jarenlang een belangrijke financier op de energiemarkt. “Wij zijn sinds jaar en dag een energiebank. We hebben teams in Europa, Azië en Noord-Amerika die met elkaar steeds meer transacties doen. Daar leer je enorm veel van en dat maakt dat onze expertise met de dag groeit. Ik zie het als een vliegwiel van kennis en kunde. Het mooie is dat we al die expertise ook weer gelijk bij andere klanten kunnen inzetten. Het is waar wat ze zeggen: wat je aandacht geeft, dat groeit. Mede doordat wij als bank een voortrekkersrol vervullen, is de betrokkenheid van veel van onze relaties bij dit onderwerp groot. Dat is goed voor de klant, goed voor de maatschappij én goed voor de bank." 

Rutger: “We zullen als bank steeds meer energiespecialisten nodig hebben, voor de projecten maar ook voor risk. Kun je je voorstellen welke technische en projectrisico’s er kleven aan het financieren van een windmolenpark? Dan krijg je te maken met vragen als: welk type windmolens is voorzien en hoe onderhoudsgevoelig zijn deze? Wat gebeurt er als de energieopbrengst achterblijft? Of als de vraag naar energie zich niet ontwikkelt zoals van tevoren berekend? Bij al dit soort vragen moet je vooraf inschatten hoe groot de risico’s zijn en dit ook contractueel vastleggen. Dat kan niet zonder verstand van energiezaken.”

Dilemma’s horen bij transitie

Rutger onderstreept het belang om klanten actief mee te nemen in de energietransitie. “We krijgen de wereld niet in één dag veranderd. We zijn morgen nog niet op optimale sterkte met onze windmolenparken. Als we nu stoppen met aardolie, vallen veel industrieën stil. Denk bijvoorbeeld aan transport en zware industrie. Zo’n transitiefase gaat met dilemma’s gepaard. We hebben de ambitie een leidende bank te zijn in de energietransitie. Maar je hebt ook klanten die niet alleen in het voor batterijtechnologie momenteel veelgevraagde lithium en kobalt handelen maar ook in andere, milieubelastende grondstoffen. Wat doe je dan, geen zakendoen? We kunnen het tij niet zo maar keren, we zijn nog steeds afhankelijk van olie en gas. Dat neemt niet weg dat wij onze klanten moeten challengen. En dat doen we dus ook. Onder meer door ons financieringsbeleid aan te scherpen. We verstrekken bijvoorbeeld geen kredieten meer aan nieuwe kolencentrales of aan oliewinning uit teerzanden. En energiebedrijven zullen een duidelijke transitiestrategie moeten hebben om voor financiering in aanmerking te komen.” 

Dat wij als bank onze invloed moeten uitoefenen staat voor Rutger vast. Hij is blij met alle initiatieven die de bank vanuit onder meer Missie 2030 ontplooit om de CO2-uitstoot van gebouwen te beperken. “Je ziet die invloed ook duidelijk bij onze collega’s van Hypotheken. Zij hebben een portefeuille van zo’n 150 miljard euro en stellen zich ten doel in 2030 alle panden op gemiddeld energielabel A te hebben. Dat scheelt enorm in energieverbruik en daarmee ook in CO2 uitstoot. Vanuit de zakelijke bank hebben we een dergelijke ambitie op commercieel vastgoed. Daarnaast zetten we dus ook sterk in op het stimuleren van de energietransitie en, niet te vergeten, het financieren van circulaire bedrijfsmodellen. Want ook met het hergebruik van grondstoffen, dring je de CO2 uitstoot terug.”