Clearing leidt de weg naar duurzame financiële markten

Met de verantwoordelijkheid voor de transactieverwerking, financiële logistiek en risicomanagement van dagelijks miljoenen beurstransacties wereldwijd kiest top 3 wereldspeler ABN AMRO Clearing ervoor haar invloed aan te wenden om financiële markten robuuster en transparanter te maken. Vicky Sins, Global Director Corporate Hedgers, bedient vanuit Clearing de knoppen van de duurzame transitie.

Grip op financiële transacties, logistiek en risico’s

ABN AMRO Clearing faciliteert klanten wanneer ze willen handelen op zo’n 90 beurzen wereldwijd. Vicky: ‘Wij zorgen dat zij toegang krijgen tot de beurs. Dit zijn overigens geen particuliere klanten, maar grotere bedrijven en instituten. Om haar beleggende klanten te kunnen bedienen, is ABN AMRO bijvoorbeeld klant bij ons. Wij verlenen deze bedrijven en instituten toegang tot een handelsplatform en verzorgen de afwikkeling van hun transacties. Omdat wij bij de beurzen financieel garant staan voor onze klanten, doen we vooraf uitgebreide screenings op kredietwaardigheid en professionele integriteit. Sinds 2012 onderzoeken we ook de duurzaamheidsrisico’s. Op dit moment is 70% van onze klanten hierop gescreend, het is ons streven eind dit jaar voor al onze klanten deze risicoanalyse gereed te hebben. Bij klanten met een verhoogd risico kijken we naar verbetermogelijkheden. In specifieke gevallen starten we een engagementtraject op, bijvoorbeeld in de energiesector om de energietransitie te versnellen.’

ABN AMRO Clearing is een juridisch zelfstandig opererend bankonderdeel dat zich op drie verschillende klantengroepen richt. Allereerst zijn dit ’principal traders’, dit zijn gespecialiseerde beurshandelaren die voor eigen rekening en risico werken en zelf ontwikkelde handelsstrategieën hanteren. Deze partijen hebben een belangrijke functie in het liquide houden van de markt. Door zelf posities in te nemen vangen zij het verschil in vraag en aanbod op. Een tweede groep zijn de financiële instituten als banken, verzekeraars en pensioenfondsen. De laatste groep zijn ‘large corporates’, bedrijven die er door hun bedrijfstak of internationale activiteiten baat bij hebben prijsrisico’s in hun waardeketen af te dekken. Zij kopen bescherming tegen onvoorspelbare prijsontwikkelingen door te handelen in termijncontracten, ook wel bekend als futures. Deze afgeleide financiële contracten weerspiegelen de prijsontwikkeling van onderliggende grondstoffen als olie, gas, granen, koffie en cacao.

Indekken tegen prijsschommelingen

Vicky legt uit waarom dit voor bijvoorbeeld een koffiefabrikant belangrijk is: ‘Om de bedrijfsresultaten goed te managen, is het belangrijk grip te hebben op de prijs van je belangrijkste grondstof, koffie in dit geval. Maar die prijzen kunnen door het jaar heen flink schommelen. Door termijncontracten te kopen, leg je als koffiefabrikant een toekomstige levering van koffie vast tegen de huidige, gekende koers. Dit is belangrijk om de verkoopprijs van het onderliggende product te kunnen bepalen. Je ziet dat dit soort internationaal opererende bedrijven om dezelfde reden vaak ook risico’s in vreemde valuta indekken. Als het merendeel van je medewerkers hun salaris in dollars ontvangt, doe je er goed aan deze tegen een vooraf gekende koers in te kopen.’

ABN AMRO Clearing maakt zich sterk voor de duurzame transitie van financiële markten. Dat ligt niet onmiddellijk voor de hand, omdat zij ‘slechts’ de schakel is tussen klanten en beurzen. Voor Vicky is het echter een logische stap: ‘Juist omdat wij een zeer grote wereldspeler zijn, reikt onze invloed heel ver. Wij geloven dat de ontwikkeling van een financiële markt staat of valt met een stabiele en toekomstbestendige infrastructuur. Daarom zetten we ons actief in om financiële markten transparanter en robuuster te maken. Door actief in gesprek te gaan met klanten, beursorganisaties, de regelgever en andere stakeholders kunnen we veel impact realiseren. Zo spreken we met onze klanten over duurzame producten als CO2 certificaten, wind- en zonne-energie en over het structureren van deze producten. Ook gebruiken we onze invloed door te pleiten voor meer transparantie en ESG (Enviromental, Social & Governance) criteria in financiële instrumenten als termijncontracten.’ Als grote internationale speler is ABN AMRO Clearing ook een actieve gesprekspartner in wereldwijde samenwerkingsverbanden. Vicky: ‘We zijn bijvoorbeeld nauw betrokken bij de Sustainable Stock Exchanges Initiative die streeft naar de verduurzaming van internationale aandelenbeurzen.’

Positieve impact met SDG 8 en 13

ABN AMRO Clearing is vastbesloten een leidende rol te vervullen in de duurzaamheidstransitie en deze waar mogelijk te versnellen. Volgens Vicky zitten clearingbedrijven nu in een overgangsfase: ‘Daar waar we ons zeven jaar geleden vooral vanuit risicoperspectief met duurzaamheid bezighielden, maken we nu de draai naar positieve impact. De vraag is heel simpel: waar binnen onze invloedssfeer kunnen we op een effectieve manier impact realiseren? Van de Sustainable Development Goals (SDG) 8, 12 en 13 waar ABN AMRO op focust, richten wij ons hierbij vooral op SDG 13 (‘Climate Action’) en 8 (‘Decent work and Economic Growth).’ De SDG’s vormen samen de duurzaamheidsdoelstelling van de wereld. Vicky gaat verder: ‘Om onze klanten hierover goed te kunnen adviseren, doen we daar waar mogelijk eerst ervaring op in eigen huis. Zo loopt er momenteel een onderzoek naar de CO2-uitstoot van onze wereldwijde datacenters.’

Om alle internationale transacties in goede banen te leiden, is heel veel datacentercapaciteit nodig. Vicky knikt: ‘Begin februari weten we hoeveel CO2-uitstoot we produceren met onze datacenters. Vanuit die wetenschap kunnen we concrete doelen stellen om dit te verminderen. Vervolgens gaan we gericht monitoren of we er voldoende in slagen onze uitstoot te verkleinen en gepast te compenseren. Met de kennis en ervaring die we hiermee opdoen, gaan we in gesprek met onze klanten.’ ABN AMRO Clearing is een belangrijke speler in het faciliteren van de handel in emissiecertificaten. Volgens Vicky zijn deze van vitaal belang voor de energietransitie. ‘Het houdt voor ons niet op bij het faciliteren van de handel. Om de transitie naar meer duurzame energieopwekking te stimuleren onderhouden we nauwe contacten met energie- en nutsbedrijven. Ook ontwikkelen we in dit kader samen met onze bankcollega’s financiële producten en financieringsoplossingen. Door de overgang naar duurzame alternatieven voor klanten financieel aantrekkelijker te maken, kunnen we de transitie kracht bijzetten.’

Robuuste en transparante financiële markten

Vicky is trots op de aangekondigde samenwerking met Frontclear. ‘Daar waar wij veel kennis en kunde hebben van het bouwen van financiële infrastructuren in westerse landen, maken zij zich sterk voor het ontwikkelen van stabiele financiële marktinfrastructuur in ontwikkelingslanden. Door deze kennis te bundelen kunnen we ook in dit soort landen bijdragen aan de opbouw van robuuste en transparante financiële markten. Om dit mogelijk te maken gaan Clearing medewerkers vanuit vier continenten op basis van hun kennis en ervaring actief op vier concrete projecten aan de slag. Een voorbeeld van zo’n project is het opzetten van een financiële infrastructuur in Nigeria met uiteindelijk doel het realiseren van een gezonde geldmarkt en een stabiel financieel systeem.