Duurzaamheid en rendement hand in hand bij ABN AMRO Pensioenfonds

Het ABN AMRO Pensioenfonds beheert de pensioenen van ruim 100.000 (oud-)werknemers van de bank. Als stichting die onafhankelijk opereert van ABN AMRO voert zij een eigen beleid, ook op het gebied van duurzaamheid. In 2015 werd de visie op verantwoord beleggen herzien. Maarten Roest, uitvoerend bestuurder en Hoofd Vermogensbeheer, vertelt hoe dit beleid in de praktijk vorm krijgt.

In hoeverre geven mensen om de duurzaamheid van hun pensioenbeleggingen? Aan die vraag gaat nog een andere vraag vooraf: in hoeverre zijn werknemers überhaupt met hun pensioen bezig? 

“In algemene zin kun je zeggen dat het onderwerp ‘pensioen’ niet heel erg leeft”, vertelt Maarten Roest, sinds 2014 Hoofd Vermogensbeheer en uitvoerend bestuurder van het ABN AMRO Pensioenfonds. “Dat is erg jammer, want het is een belangrijke arbeidsvoorwaarde.”

Maar met circa 100.000 deelnemers en een beheerd vermogen van € 30 miljard zijn de belangen (en de impact) groot. Daarom zet de stichting zich in om het thema pensioen meer te laten leven bij deelnemers. Onder meer via enquêtes zoekt het pensioenfonds actief contact met de participanten: wat vinden zij belangrijk?

Verantwoord beleggen

In 2015 besloot het bestuur de visie op ‘verantwoord beleggen’ te herzien. Ook werd expliciet toegezegd om meer te doen op het gebied van duurzaamheid. Uit het onderzoek onder deelnemers blijkt dat zij zich ‘goed kunnen vinden’ in de stappen die zijn gezet, aldus Roest. “Wel verwachten deelnemers dat dit streven niet ten koste gaat van het rendement.” 

Naar aanleiding van de feedback uit het onderzoek werd besloten om niet meer te beleggen in controversiële wapens en de tabaksindustrie uit te sluiten van beleggingen.

Pijlers van duurzaamheidsbeleid

Het duurzaamheidsbeleid van het ABN AMRO Pensioenfonds is gebouwd op vijf pijlers:

  • Engagement: het fonds voert gesprekken met ondernemingen waarin wordt belegd over duurzaamheid en verantwoord ondernemen. 
  • Environmental, social and corporate governance (ESG) scores integreren in het beleid: zowel binnen aandelen als bedrijfsobligaties heeft het fonds een voorkeur voor bedrijven met een goede ESG-score. 
  • CO2-reductie: het fonds heeft zich tot doel gesteld om de CO2-uitstoot van zijn beleggingsportefeuilles significant te verlagen. Binnen de aandelenportefeuille is de doelstelling om de CO2 uitstoot in 5 jaar met 50% te verlagen ten opzichte van het niveau van ultimo 2017. 
  • Principles for Responsible Investment (PRI): het ABN AMRO Pensioenfonds ondertekende in 2018 de PRI, zes door de Verenigde Naties (VN) gesteunde duurzaamheidsprincipes voor beleggingen. 
  • Sustainable Development Goals: het fonds steunt de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN, in het bijzonder nummers 7 (schone energie) en 13 (klimaat).
Daarbij hanteert het pensioenfonds het uitgangspunt dat het implementeren van duurzaamheid niet mag leiden tot een verslechtering van het verwachte risico-rendementsprofiel. Tot dusver gaan rendement en duurzaamheid echter prima hand in hand. “Het één lijdt niet onder het ander”, aldus Roest. “Ze versterken elkaar juist.”

Dekkingsgraad

Tegelijkertijd is de mate van duurzaamheid nooit de enige factor in beslissingen, maar slechts één van de aspecten die wordt meegewogen door het bestuur, dat bestaat uit een voorzitter, vier uitvoerende bestuursleden en acht toezichthoudende bestuurders.

De koers legt het ABN AMRO Pensioenfonds geen windeieren. Het fonds boekt al jarenlang sterke resultaten en heeft een dekkingsgraad van boven de 125 procent, terwijl het gemiddelde pensioenfonds in Nederland op 102 procent staat (november 2019).

“We behoren tot de groep fondsen met de hoogste dekkingsgraad. We hebben in het verleden het pensioen kunnen indexeren (aanpassen voor prijsstijgingen) en kortingen zijn momenteel niet aan de orde.”

Onafhankelijk

Volgens Roest zijn de prestaties van het fonds te danken aan de evenwichtige benadering. Renterisico’s worden grotendeels afgedekt, terwijl aan de andere kant risico’s worden genomen in bijvoorbeeld de aandelenmarkt voor extra rendement. “Binnen de aandelenportefeuille gebruiken we een factorbenadering waarbij we aandelen met een lage volatiliteit, hoge kwaliteit, value kenmerken en ESG-score combineren.” Onderzoek laat zien dat deze combinatie op lange termijn goed werkt. “Wij kiezen voor succes op de lange termijn en nemen op de koop toe dat de korte termijn weleens kan tegenvallen.”

Het fonds voert regelmatig overleg met de bank. Ook de duurzaamheidsambities van ABN AMRO komen daarbij ter sprake. Roest: “Onze onafhankelijke positie wordt door de bank erkend. Wij dragen als bestuur van het pensioenfonds een eigen verantwoordelijkheid. Maar net als bij de bank, neemt ook bij het pensioenfonds het belang van duurzaamheid toe.”