Gematigd risicoprofiel

Moderate Risk Profile

Beschrijving

Een gematigd risicoprofiel vormt de grondslag van onze strategie. Onze beleggers willen dat wij excessieve risico’s uit de weg gaan. Vandaar dat wij een prudent risicobeleid voeren en spreiding en focus in onze activiteiten aanbrengen. Wij houden hogere kapitaalbuffers aan dan waartoe wij wettelijk verplicht zijn. En we hebben een solide liquiditeitspositie en een schone, sterke balans.

Gecreëerde waarde

  • We hebben onze marktrisico’s en portefeuilles teruggeschroefd en richten ons op kredietverlening met onderpand.
  • We voeren een gedegen kapitaal- en liquiditeitsbeheer.

Activa

(in %)
Woninghypotheken 39
Overige leningen aan klanten 29
Leningen aan banken 3
Securities financing 4
Derivaten 4
Financiële beleggingen 12
Overige activa 9

Passiva & eigen vermogen

(in %)
Klantdeposito’s 58
Bankdeposito’s 3
Langlopende & achtergestelde schulden 19
Securities financing 3
Derivaten 4
Kortlopende schulden 4
Eigen vermogen 5
Overige passiva 4