Gematigd risicoprofiel

Moderate Risk Profile

Beschrijving

Als systeembank binnen Nederland is het zaak dat wij verantwoord ondernemen. De samenleving verwacht dat wij excessieve risico’s uit de weg gaan. Vandaar dat wij een prudent risicobeleid voeren en spreiding en focus in onze activiteiten aanbrengen. Wij houden hogere kapitaalbuffers aan dan waartoe wij wettelijk verplicht zijn.

Gecreëerde waarde

  • We hebben onze marktrisico’s en portefeuilles teruggeschroefd en richten ons op kredietverlening met onderpand.
  • We voeren een gedegen kapitaal- en liquiditeitsbeheer.

Activa

(in %)
Woninghypotheken 39
Overige leningen aan klanten 29
Leningen aan banken 3
Securities financing 4
Derivaten 4
Financiële beleggingen 12
Overige activa 9

Passiva & eigen vermogen

(in %)
Klantdeposito’s 58
Bankdeposito’s 3
Langlopende & achtergestelde schulden 19
Securities financing 3
Derivaten 4
Kortlopende schulden 4
Eigen vermogen 5
Overige passiva 4