Corporate Governance Codes

handen met pink gekruist
Bankierseed(PDF 52 KB)

ABN AMRO Medium Green
Toepassing Code Banken(PDF 181 KB)

ABN AMRO groen
Dochterondernemingen en de Code Banken(PDF 157 KB)

ABN AMRO is van mening dat corporate governance codes die voldoen aan de hoge internationale normen het vertrouwen in het Nederlandse bedrijfsleven versterken. Het feit dat financiële instellingen aan de van toepassing zijnde corporate governance codes voldoen, draagt als zodanig in aanzienlijk mate bij aan het herstel van vertrouwen in de gehele financiële sector.

Nederlandse Corporate Governance Code

ABN AMRO is niet beursgenoteerd en daarom niet verplicht om zich te houden aan de Nederlandse Corporate Governance Code. Toch hecht ABN AMRO groot belang aan een transparante bestuursstructuur en bevestigt zij met genoegen dat de op haar van toepassing zijnde principes en best practice bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code in acht zijn genomen.

ABN AMRO is van mening dat gezien haar specifieke vennootschapsrechtelijke structuur, een aantal onderdelen van de Nederlandse Corporate Governance Code ofwel niet van toepassing zijn ofwel aangepast moeten worden om aan ABN AMRO’s structuur te voldoen. We menen dat best practice bepalingen II.1.9, IV.1.7, IV.3.1, IV.3.8 en IV.3.13 niet van toepassing zijn, omdat de aandelen van ABN AMRO Group niet genoteerd zijn noch worden verhandeld op een gereguleerde markt en de Nederlandse Staat (indirect) en NLFI controlerende zeggenschap uitoefenen op de stemrechten in ABN AMRO Group. Best practice bepalingen II.3.2 - II.3.4 en III.6.1. - III.6.3 gaan over (potentieel) tegenstrijdig belang en worden door ABN AMRO toegepast. Daarbij geldt wel een enigszins aangepaste regeling voor (potentieel) tegenstrijdige belangen die het enkele gevolg zijn van de identieke samenstelling van enerzijds de Raad van Bestuur van ABN AMRO Bank en ABN AMRO Group en anderzijds de Raad van Commissarissen van deze entiteiten. Principe III.8 en best practice bepaling III.8.1 – III.8.4 zijn niet van toepassing omdat ABN AMRO Group een dualistisch besturingsmodel heeft. Principe IV.2 en best practice bepaling IV.2.1 – IV.2.8 zijn niet van toepassing omdat ABN AMRO geen medewerking heeft verleend aan de uitgifte van certificaten van aandelen door NLFI.

Nederlandse Corporate Governance

ABN AMRO is niet beursgenoteerd en daarom niet verplicht om zich te houden aan de Nederlandse Corporate Governance Code. Toch hecht ABN AMRO groot belang aan een transparante bestuursstructuur en bevestigt zij met genoegen dat de op haar van toepassing zijnde principes en best practice bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code in acht zijn genomen.

ABN AMRO is van mening dat gezien haar specifieke vennootschapsrechtelijke structuur, een aantal onderdelen van de Nederlandse Corporate Governance Code ofwel niet van toepassing zijn ofwel aangepast moeten worden om aan ABN AMRO’s structuur te voldoen. We menen dat best practice bepalingen II.1.9, IV.1.7, IV.3.1, IV.3.8 en IV.3.13 niet van toepassing zijn, omdat de aandelen van ABN AMRO Group niet genoteerd zijn noch worden verhandeld op een gereguleerde markt en de Nederlandse Staat (indirect) en NLFI controlerende zeggenschap uitoefenen op de stemrechten in ABN AMRO Group. Best practice bepalingen II.3.2 - II.3.4 en III.6.1. - III.6.3 gaan over (potentieel) tegenstrijdig belang en worden door ABN AMRO toegepast. Daarbij geldt wel een enigszins aangepaste regeling voor (potentieel) tegenstrijdige belangen die het enkele gevolg zijn van de identieke samenstelling van enerzijds de Raad van Bestuur van ABN AMRO Bank en ABN AMRO Group en anderzijds de Raad van Commissarissen van deze entiteiten. Principe III.8 en best practice bepaling III.8.1 – III.8.4 zijn niet van toepassing omdat ABN AMRO Group een dualistisch besturingsmodel heeft. Principe IV.2 en best practice bepaling IV.2.1 – IV.2.8 zijn niet van toepassing omdat ABN AMRO geen medewerking heeft verleend aan de uitgifte van certificaten van aandelen door NLFI.

Code Banken

De Adviescommissie Toekomst Banken heeft op basis van een onderzoek dat in 2009 is gestart aanbevelingen gedaan ter verbetering van het functioneren van de Nederlandse banksector. Op 1 januari 2010 is de Code Banken in werking getreden om banken te committeren aan en verantwoording af te laten leggen over het zorgvuldig behandelen van hun klanten en het zorgdragen voor een evenwichtige afweging van de belangen van alle stakeholders. De Code Banken bevat principes op het gebied van corporate governance, risicobeheer, audit en bezoldiging waaraan de banken zich moeten houden. Met ingang van 1 januari 2015 is de vernieuwde Code Banken in werking getreden, in samenhang met de introductie van een aanvullend Maatschappelijk Statuut. Bij de vernieuwing van de Code Banken is rekening gehouden met de aanbevelingen van de Monitoring Commissie Code Banken, het rapport van de Commissie Structuur Nederlandse Banken, de kabinetsvisie Nederlandse bankensector en de visie van de NVB (waarvan ABN AMRO deel uitmaakt). Met de vernieuwde Code Banken, het Maatschappelijk Statuut en de implementatie van de bankbrede bankierseed (en daarmee de gedragsregels en het tuchtrecht), die van toepassing zijn op alle medewerkers van Nederlandse financiële instellingen, benadrukken banken hun sociale rol en streven zij ernaar om aan de verwachtingen van de maatschappij te voldoen. ABN AMRO zal in 2016 op haar website rapporteren op welke wijze zij in 2015 toepassing heeft gegeven aan de vernieuwde Code Banken.

Als een van de banken die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de Code Banken hecht ABN AMRO veel waarde aan de naleving van de principes die deze code bevat. Deze vormen een belangrijke pijler van het proces om het vertrouwen in het bankwezen te herstellen. ABN AMRO spant zich in om de principes van de Code Banken te vertalen naar beleid en om dit beleid vervolgens in de praktijk te brengen. Daarbij ziet de bank erop toe dat deze principes door alle entiteiten binnen de groep worden nageleefd, met inbegrip van alle dochterondernemingen met een door DNB verleende bankvergunning. ABN AMRO hoopt hiermee te verzekeren dat de intentie van de Code Banken in alle onderdelen van de organisatie tot uitdrukking komt. Een nadere toelichting op de toepassing van de Code Banken door de bedrijfsonderdelen die onder de bankvergunning van ABN AMRO Bank N.V. vallen, is te vinden in het overzicht Toepassing Code Banken (PDF 181 KB) (PDF) door ABN AMRO.

Gezien de uiteenlopende activiteiten, organisatie en risicokaders van de dochterondernemingen van ABN AMRO aan wie door DNB een aparte bankvergunning is verstrekt, kan het zo zijn dat de daadwerkelijke toepassing van de standaarden en het groepsbrede beleid door deze dochterondernemingen afwijkt van de manier waarop dit in andere onderdelen van de organisatie wordt gedaan. Voor meer informatie hierover, zie het verslag ABN AMRO dochterondernemingen en de Code Banken (PDF 157 KB) (PDF). Naleving van de Code Banken wordt door de afdeling Audit actief gecontroleerd. In het jaarverslag van ABN AMRO wordt hiervan verslag gedaan.

Alle leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van ABN AMRO hebben op 4 juli 2013 de bankierseed (PDF 52 KB) (PDF) afgelegd, hetgeen verplicht is sinds 1 januari 2013. Met het afleggen en ondertekenen van de bankierseed is tevens voldaan aan de eis van ondertekening van de moreel ethische verklaring die op grond van de Code verplicht is. De eed is voor ABN AMRO een bekrachtiging van haar bestaande beleid, dat aansluit op de Business Principles en kernwaarden van de bank. De bankierseed is in 2013 ook door de raden van bestuur en raden van commissarissen bij de dochterondernemingen met een door DNB verstrekte bankvergunning afgelegd. In samenhang met de introductie van een Maatschappelijk Statuut en de vernieuwing van de Code Banken, heeft de Nederlandse bancaire sector het initiatief genomen de bankierseed voor alle medewerkers in te voeren. ABN AMRO rolt deze bankbrede bankierseed uit in het eerste kwartaal van 2015. Met het afleggen van de bankierseed zijn medewerkers persoonlijk verantwoordelijk voor het naleven van de gedragsregels en kunnen zij op niet-naleving worden aangesproken.

De raden van bestuur van ABN AMRO en haar dochterondernemingen zien er samen met de raden van commissarissen op toe dat de principes uit de Code worden geïmplementeerd en nageleefd. De moreel ethische verklaring is daarnaast integraal opgenomen in de arbeidsvoorwaarden van het senior management van ABN AMRO in Nederland die daarmee de verklaring expliciet hebben onderschreven.