Bilaterale communicatie met aandeelhouders

Beleid voor bilaterale contacten met aandeelhouders en certificaathouders

ABN AMRO erkent het belang van bilaterale communicatie met (toekomstige) aandeelhouders en houders van certificaten van aandelen. Om dergelijke bilaterale communicatie te faciliteren, heeft de Executive Board van ABN AMRO, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, een Beleid voor Bilaterale Contacten met Aandeelhouders vastgesteld in overeenstemming met best practice bepaling IV 3.13 van de Nederlandse Corporate Governance Code. Verdere informatie is opgenomen in het Beleid voor Bilaterale Contacten met Aandeelhouders​ (PDF 72 KB) (enkel beschikbaar in het Engels).

NLFI

ABN AMRO is een relatieovereenkomst (de Relationship Agreement) aangegaan met stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (NLFI), waarin onder meer afspraken zijn gemaakt omtrent de verstrekking van informatie door ABN AMRO aan NLFI. Deze afspraken beogen NLFI in staat te stellen om te voldoen aan haar verplichtingen voortvloeiend uit toepasselijke wetgeving (waaronder de Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen), regelgeving of haar statuten en om te voldoen aan informatieverzoeken van de Nederlandse Minister van Financiën. De informatierechten van NLFI gelden zolang zij (direct of indirect) ten minste een-derde van de aandelen in het uitstaande kapitaal van ABN AMRO houdt.

Voor verdere informatie over de Relationship Agreement wordt verwezen naar de webpagina Aandeelhoudersstructuur of de volledige tekst van de Relationship Agreement​ (PDF 361 KB).

Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Bank

Voor ABN AMRO is een beschermingsstructuur ingericht waarbij de onafhankelijke Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Bank (STAK AAB) houder is van aandelen in het geplaatste kapitaal van ABN AMRO en vervolgens certificaten van aandelen heeft uitgegeven. Deze certificaten kunnen door beleggers worden verhandeld op Euronext Amsterdam. ABN AMRO kan bilaterale contacten hebben en informatie delen met STAK AAB als dat – naar het oordeel van ABN AMRO – in haar belang en dat van de aan haar verbonden onderneming is. Daarvan kan in ieder geval sprake zijn indien het door ABN AMRO noodzakelijk of wenselijk wordt geacht dat STAK AAB in staat wordt gesteld om een goed geïnformeerde beslissing te nemen in verband met het (mogelijkerwijs) uitoefenen van haar rechten onder artikel 2:118a Burgerlijk Wetboek en de administratievoorwaarden.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar het hiervoor bedoelde Beleid voor Bilaterale Contacten met Aandeelhouders en de website van STAK AAB: www.stichtingadministratiekantoorabnamro.com.

Contact

Indien u in verband met bovenstaande contact met ABN AMRO zou willen opnemen of ingeval van vragen over het Beleid voor Bilaterale Contacten met Aandeelhouders, aandelen in het kapitaal van ABN AMRO, haar strategie, activiteiten of financiële resultaten, kunt u contact opnemen met Investor Relations via investorrelations@nl.abnamro.com.