Toepassing Governance Codes en richtlijnen

Bankierseed​ (PDF 30 KB)

Toepassing Code Banken​ (PDF 275 KB)

Dochterondernemingen en de Code Banken​ (PDF 173 KB)

ABN AMRO is van mening dat governance codes en richtlijnen die voldoen aan de hoge internationale normen het vertrouwen in het Nederlandse bedrijfsleven versterken. Het feit dat financiële instellingen aan de van toepassing zijnde governance codes en richtlijnen voldoen, draagt als zodanig in aanzienlijk mate bij aan het herstel van vertrouwen in de gehele financiële sector.

Nederlandse Corporate Governance Code

De Nederlandse Corporate Governance Code (laatstelijk gewijzigd op 8 december 2016) is van toepassing op alle Nederlandse vennootschappen die op een door de overheid erkende beurs zijn genoteerd. De Nederlandse Corporate Governance Code bevat een aantal principes en best practice bepalingen ten aanzien van executive boards, raden van commissarissen, aandeelhouders en algemene vergaderingen, financiële verslaggeving, accountants, openbaarmaking, compliance en nalevingstandaarden. De Nederlandse Corporate Governance Code vereist dat een vennootschap in zijn jaarverslag uitlegt in hoeverre het de bepalingen uit de Nederlandse Corporate Governance Code heeft toegepast en, indien het bepaalde bepalingen niet toepast, waarom dat het geval is.

Daarnaast geeft ABN AMRO een toelichting per principe en best practice bepaling in het overzicht Toepassing Nederlandse Corporate Governance Code​ (PDF 540 KB) (enkel in het Engels beschikbaar).

Code Banken

De Adviescommissie Toekomst Banken heeft op basis van een onderzoek dat in 2009 is gestart aanbevelingen gedaan ter verbetering van het functioneren van de Nederlandse banksector. Op 1 januari 2010 is de Code Banken in werking getreden om banken te committeren aan en verantwoording af te laten leggen over het zorgvuldig behandelen van hun klanten en het zorgdragen voor een evenwichtige afweging van de belangen van alle stakeholders. De Code Banken bevat principes op het gebied van corporate governance, risicobeheer, audit en bezoldiging waaraan de banken zich moeten houden. Met ingang van 1 januari 2015 is de vernieuwde Code Banken in werking getreden, in samenhang met de introductie van een aanvullend Maatschappelijk Statuut. Bij de vernieuwing van de Code Banken is rekening gehouden met de aanbevelingen van de Monitoring Commissie Code Banken, het rapport van de Commissie Structuur Nederlandse Banken, de kabinetsvisie Nederlandse bankensector en de visie van de NVB (waarvan ABN AMRO deel uitmaakt). Met de vernieuwde Code Banken, het Maatschappelijk Statuut en de implementatie van de bankbrede bankierseed (en daarmee de gedragsregels en het tuchtrecht), die van toepassing zijn op alle medewerkers van Nederlandse financiële instellingen, benadrukken banken hun sociale rol en streven zij ernaar om aan de verwachtingen van de maatschappij te voldoen.

Als een van de banken die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de Code Banken hecht ABN AMRO veel waarde aan de naleving van de principes die deze code bevat. Deze vormen een belangrijke pijler van het proces om het vertrouwen in het bankwezen te herstellen. ABN AMRO spant zich in om de principes van de Code Banken te vertalen naar beleid en om dit beleid vervolgens in de praktijk te brengen. Daarbij ziet de bank erop toe dat deze principes door alle entiteiten binnen de groep worden nageleefd, met inbegrip van alle dochterondernemingen met een door DNB (of, per 4 november 2014, door de ECB) verleende bankvergunning. ABN AMRO hoopt hiermee te verzekeren dat de intentie van de Code Banken in alle onderdelen van de organisatie tot uitdrukking komt. Een nadere toelichting op de toepassing van de Code Banken in 2018 door de bedrijfsonderdelen die onder de bankvergunning van ABN AMRO vallen, is te vinden in het overzicht Toepassing Code Banken 2019 door ABN AMRO​ (PDF 275 KB).

Gezien de uiteenlopende activiteiten, organisatie en risicokaders van de dochterondernemingen van ABN AMRO aan wie door DNB een aparte bankvergunning is verstrekt, kan het zo zijn dat de daadwerkelijke toepassing van de standaarden en het groepsbrede beleid door deze dochterondernemingen afwijkt van de manier waarop dit in andere onderdelen van de organisatie wordt gedaan. Voor meer informatie hierover, zie het verslag Toepassing Code Banken door ABN AMRO dochterondernemingen​ (PDF 173 KB) over 2018. Naleving van de Code Banken wordt door de afdeling Audit actief gecontroleerd. In het jaarverslag van ABN AMRO wordt hiervan verslag gedaan.

Sinds 1 januari 2013 zijn alle commissarissen en bestuurders van banken en vanaf 1 april 2016 ook alle werknemers van een bank verplicht om een bankierseed af te leggen. De eed is voor ABN AMRO een bekrachtiging van haar bestaande beleid, dat aansluit op de kernwaarden van de bank. Alle leden van de Raad van Commissarissen en de Executive Board van ABN AMRO hebben de bankierseed​ (PDF 30 KB) afgelegd. De bankierseed is in 2013 ook door de executive boards en raden van commissarissen bij de dochterondernemingen met een door DNB verstrekte bankvergunning afgelegd. Vanaf 1 april 2016 zijn alle in Nederland werkzame werknemers van een bank verplicht om de bankierseed te hebben afgelegd. Schendingen van de Bankierseed vallen onder het tuchtrecht

De executive boards van ABN AMRO en haar dochterondernemingen zien er samen met de raden van commissarissen op toe dat de principes uit de Code worden geïmplementeerd en nageleefd. De moreel ethische verklaring is daarnaast integraal opgenomen in de arbeidsvoorwaarden van het senior management van ABN AMRO in Nederland die daarmee de verklaring expliciet hebben onderschreven

CRD IV

Artikel 96 van de vierde Richtlijn betreffende kapitaalvereisten (CRD IV) verplicht financiële instellingen om op hun website uit te leggen hoe zij voldoen aan de vereisten van de Artikelen 88 tot en met 95 van CRD IV. Deze verplichting is in Nederlandse wetgeving geïmplementeerd middels Artikel 134b van het Besluit prudentiële regels Wft. In het document Compliance with Articles 88 to 95 of CRD IV​ (PDF 204 KB) (enkel in het Engels beschikbaar) is uitgelegd hoe ABN AMRO voldoet aan Artikel 134b van het Besluit prudentiële regels Wft en Artikel 96 van CRD IV.