Cross-sectoraal beleid

ABN AMRO heeft over drie belangrijke onderwerpen bankbrede verklaringen opgesteld: mensenrechten, klimaatverandering en dierenwelzijn. In de verklaringen hebben we vastgelegd hoe we omgaan met issues op deze gebieden. Ze gelden voor alle activiteiten van de bank en voor alle relaties die we aangaan met derde partijen die met deze activiteiten in verband kunnen worden gebracht.

Mensenrechtenverklaring

Mensenrechten respecteren is voor ABN AMRO een integraal onderdeel van verantwoord zakendoen. Wij willen voldoen aan wat de maatschappij van ons verwacht: iedereen bewust waardig behandelen.

Onze mensenrechtenverklaring​ (PDF 160 KB) is gebaseerd op internationale richtlijnen en conventies, zoals de Guiding Principles on Business and Human Rights van de Verenigde Naties. De verklaring is van toepassing op al onze activiteiten, alle onderdelen van de bank en alle relaties met derden. Hiermee geldt de verklaring voor onze medewerkers, klanten, commerciële zakenrelaties en toeleveranciers. We werken continue aan advies en beleid om te zorgen dat de bank en haar zakenrelaties naar behoren de verantwoordelijkheden op het gebied van mensenrechten nakomen.

Klimaatstatement

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen waar we voor staan. In december 2015 hebben 196 landen het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Hierin spraken ze af om de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde ruim onder de 2°C te houden ten opzichte van het pre-industriële niveau en zetten ze zich in om de temperatuurstijging waar mogelijk tot 1,5°C te beperken. Bij ABN AMRO nemen we onze verantwoordelijkheid om dit doel te behalen. Onze bijdrage aan de verwezenlijking van de doelen van het Klimaatakkoord is in lijn met onze purpose en strategie ‘Accelerating the sustainability shift’.

De Climate Statement​ (PDF 259 KB) van ABN AMRO beschrijft hoe de transitie naar een duurzame samenleving zich verhoudt tot klimaatverandering: wat is ons doel, en welke acties hebben we al genomen en zijn we nog van plan te nemen om dit te bereiken. In dit document wordt ook beschreven hoe we de risico’s van klimaatverandering beheersen.

ABN AMRO is mede-ondertekenaar van het Klimaatstatement Banken​ (PDF 576 KB). Hierin staat tien actiepunten waarmee CEO's van de deelnemende Nederlandse banken de sector en de maatschappij structureel duurzamer willen maken.

Dierenwelzijn Statement

We erkennen dat ABN AMRO als financiële dienstverlener in aanraking kan komen met negatieve impact op dierenwelzijn via onze zakenrelaties. Daarom hebben we een Dierenwelzijn Statement​ (PDF 253 KB) geschreven waarin we onze benadering ten aanzien van dierenwelzijn beschrijven, met speciale aandacht voor de onderwerpen: 

  • wilde dieren en bedreigde diersoorten
  • dierproeven en biotechnologie
  • dieren en entertainment
  • bont en wol
  • veeteelt en veetransport
  • visserij