Risicobeheer

Zakenman met tablet

Als bank vinden we het belangrijk dat we goed gekapitaliseerd zijn, over voldoende liquide middelen beschikken en duurzame waarde creëren voor onze stakeholders. Om aan deze doelstellingen te voldoen, bewaken we de verhouding tussen onze risico’s en inkomsten en hanteren we binnen de hele bank een gematigd risicoprofiel. Op basis van de langetermijnstrategie van ABN AMRO hebben we voor ons risicobeheer de hierna genoemde vijf prioriteiten gesteld:

Een schone en sterke balans

Spreiding en gerichtheid binnen de portefeuilles

Onze kredietportefeuilles zijn volledig afgestemd op onze strategische keuzes en prioriteiten:

Gedegen beheer van kapitaal en liquide middelen 

Duurzaamheid en transparantie

Gestructureerde aanpak van risico’s

Risicoprofiel

In verband met onze strategie voor de lange termijn hanteren we een gematigd risicoprofiel. Het risicoprofiel wordt bewaakt op basis van een geïntegreerd kader voor risicobeheer. Binnen dit kader worden diverse soorten risico’s bepaald, zodat we een geïntegreerd beeld krijgen van het risicoprofiel van de bank als geheel en van de businesslines afzonderlijk. Dit is een jaarlijks proces waar de desbetreffende stakeholders bij worden betrokken en waar het bestuur goedkeuring aan verleent.

Risicocategorieën

We maken een indeling van onze risico’s aan de hand van het type risico waaraan de bank (mogelijk) wordt blootgesteld. Eens per jaar beoordelen we deze indeling en passen we hem aan om ervoor te zorgen dat alle belangrijke risico’s in kaart zijn gebracht en meegenomen worden in het ‘risk governance framework’. Met de indeling in categorieën hebben we een uniforme aanduiding van de risico’s en ook een checklist van risicosoorten bij risicobeoordelingen. Zo kunnen we ervoor zogen dat we alle belangrijke risico’s bewaken en de rollen en verantwoordelijkheden vaststellen.

De risico’s zijn ingedeeld in de hoofdcategorieën kredietrisico’s, marktrisico’s, operationele risico’s, liquiditeitsrisico’s en commerciële risico’s. Overige soorten risico, zoals reputatierisico’s (waaronder duurzaamheidsrisico’s) en modelrisico’s, hebben betrekking op meerdere risicocategorieën.

Risicobereidheid

Onze risicobereidheid geeft aan in hoeverre de bank bereid is risico’s aan te gaan om de strategie van de bank te kunnen naleven. Dit heeft betrekking op alle soorten risico’s en stakeholders, en alle risicocategorieën.

Risicocultuur

De bank stuurt bij haar medewerkers voortdurend aan op risicobewustzijn als integraal onderdeel van de bankbrede risicocultuur. Het gematigde risicoprofiel is via communicatie en training ingebed in onze risicocultuur en wordt getoetst via de prestatiebeoordelingen van medewerkers. 

Van medewerkers wordt verwacht dat zij zich houden aan de ABN AMRO Business Principles. Deze beginselen vormen de basis voor alles wat zij doen en geven aan hoe we als bank handelen, besluiten nemen en omgaan met diverse dilemma’s.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over het risicobeheer bij ABN AMRO is te vinden in het hoofdstuk Risk, Funding & Capital van ons jaarverslag 2016 (Engels)​ (PDF 8 MB).