Raad van Bestuur

Raad van Bestuur ABN AMRO

De Raad van Bestuur is onder meer belast met het besturen van de vennootschap, hetgeen onder andere inhoudt dat de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor het vaststellen van de missie, de visie, de strategie, het beleid en de doelstellingen van de vennootschap en de realisatie van deze doelstellingen. De Raad van Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang en de continuïteit van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen en maakt daarbij een evenwichtige afweging van alle in aanmerking komende belangen van stakeholders, waaronder de klanten, spaarders en depositohouders, aandeelhouders, certificaathouders, werknemers en de samenleving. De samenstelling van de Raden van Bestuur van ABN AMRO Group N.V. en ABN AMRO Bank N.V. is identiek.

De leden van de Raad van Bestuur

De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen geeft de Algemene Vergadering kennis van een voorgenomen benoeming van een lid van de Raad van Bestuur.

ABN AMRO en NLFI zijn in de Relationship Agreement​ (PDF 5 MB) overeengekomen dat, zolang NLFI direct of indirect ten minste 10% van de aandelen in het geplaatste kapitaal van ABN AMRO Group houdt, zij de gelegenheid zal worden geboden om advies uit te brengen over een besluit van de Raad van Commissarissen om een lid van de Raad van Bestuur te benoemen of te herbenoemen dan wel om een voorzitter van de Raad van Bestuur te benoemen.

De Raad van Bestuur bestaat uit onderstaande leden:

Kees van Dijkhuizen

Kees van Dijkhuizen

Kees van Dijkhuizen werd op 1 mei 2013 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van ABN AMRO Group N.V. en ABN AMRO Bank N.V. Kees van Dijkhuizen was sinds 1 juni 2013 tot en met 31 december 2016 Chief Financial Officer, waarna hij op 1 januari 2017 werd benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur en Chief Executive Officer (CEO). Als voorzitter is hij verantwoordelijk voor Group Audit, Corporate Office, Strategy & Corporate Development, Human Resources and Communications & Sustainability.
Foto: ANP

Lees het cv​ (PDF 15 KB) en de bezoldiging​ (PDF 52 KB) van Kees van Dijkhuizen

Johan van Hall

Johan van Hall

Johan van Hall werd op 9 april 2009 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van ABN AMRO Bank N.V. Hij trad op 18 december 2009 toe tot de Raad van Bestuur van ABN AMRO Group N.V. en op 1 april 2010 tot die van Fortis Bank (Nederland) N.V. (per 1 juli 2010 als gevolg van een (juridische) fusie opgegaan in ABN AMRO Bank N.V.). Per 1 juni 2013 is hij de vice-voorzitter van de Raad van Bestuur. Johan van Hall is als Chief Operating Officer verantwoordelijk voor Technology, Operations, and Property Services (TOPS).

Lees het cv​ (PDF 15 KB) van Johan van Hall

Wietze Reehoorn

Wietze Reehoorn

Wietze Reehoorn werd op 1 april 2010 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van zowel ABN AMRO Group N.V. als ABN AMRO Bank N.V. en Fortis Bank (Nederland) N.V. (per 1 juli 2010 als gevolg van een (juridische) fusie opgegaan in ABN AMRO Bank N.V.). Hij is als Chief Risk Officer (CRO) verantwoordelijk voor Risk Management, Legal, Compliance & Conduct en Security & Intelligence Management.

Lees het cv​ (PDF 15 KB) van Wietze Reehoorn


NB: Als gevolg van de benoeming van Kees van Dijkhuizen tot Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO per 1 januari 2017, is Alexander Rahusen (hoofd Controlling van ABN AMRO) benoemd als ad interim Chief Financial Officer tot het moment dat een nieuwe Chief Financial Officer is benoemd.

Voormalige leden Raad van Bestuur 2017

CV's

De CV's van de leden van de Raad van Bestuur die ABN AMRO verlaten hebben in 2017, zijn gebaseerd op de informatie beschikbaar ten tijde van vertrek.

Gerrit Zalm​ (PDF 15 KB)
Caroline Princen​ (PDF 15 KB)
Chris Vogelzang​ (PDF 15 KB)
Joop Wijn​ (PDF 15 KB)

Governance Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft (met goedkeuring van de Raad van Commissarissen) een Reglement Raad van Bestuur​ (PDF 434 KB) vastgesteld met daarin onder meer regels over het functioneren en de interne reorganisatie van de Raad van Bestuur en de reglementen van de commissies van de Raad van Bestuur.

Commissies

De Raad van Bestuur heeft zes commissies ingesteld:

Group Risk Commissie
De Group Risk Commissie is gemandateerd om het risicoprofiel te toetsen en te sturen (binnen de door de Raad van Bestuur vastgestelde risicobereidheid van de bank en zoals nader uitgewerkt in het risk governance charter) en is verantwoordelijk voor, onder meer, (i) het jaarlijks doen van een voorstel tot vaststellen van de risicobereidheid van de groep, (ii) het feitelijke risicoprofiel van de groep evalueren en het beoordelen of deze past binnen de risicobereidheid van de bank en (iii) de goedkeuring van nieuwe activiteiten en producten en de risico- en kapitaalmodellen.

Group Asset & Liability Commissie
De Group Asset & Liability Commissie is gemandateerd om besluiten te nemen inzake het rente- en liquiditeitsrisicoprofiel alsmede de solvabiliteit van de groep binnen de door de Raad van Bestuur vastgestelde kaders en is verantwoordelijk voor, onder meer, (i) het bepalen van de methodologie en het beleid voor het meten van het liquiditeits-, rente- en valutarisico, alsmede voor het sturen van deze risico’s en voor het kapitaalbeheer van de groep en (ii) het sturen van het feitelijke renterisicoprofiel, liquiditeitsrisicoprofiel en de solvabiliteit van de groep.

Group Transitie Management Commissie
De Group Transitie Management Commissie is verantwoordelijk voor, onder meer, de tactische besturing van groep-brede transitieprogramma’s.

Group Disclosure Commissie
De Group Disclosure Commissie is verantwoordelijk voor, onder meer, het adviseren en begeleiden van de Raad van Bestuur met betrekking tot (i) het toezicht op de juistheid en tijdigheid van openbare bekendmakingen door de groep en (ii) de integriteit met betrekking tot de jaarrekening en de overige openbare bekendmakingen.

Group Central Credit Commissie
De Group Central Credit Commissie is gemandateerd om te besluiten inzake het aangaan van tegenpartijrisico met betrekking tot kredietvoorstellen die binnen de reikwijdte van de door de Raad van Bestuur vastgestelde risicobereidheid vallen en is verantwoordelijk voor, onder meer, het geven van advies met betrekking tot kredietvoorstellen die door de Raad van Bestuur moeten worden goedgekeurd.

Group Regulatory Commissie
De Group Regulatory Commissie is verantwoordelijk voor, onder meer, (i) het waarborgen van een adequaat inzicht en overzicht van, (ii) het informeren en consulteren van de Raad van Bestuur over en (iii) het maken van strategische keuzes en het nemen van besluiten met betrekking tot veranderende (inter)nationale wet- en regelgeving ten aanzien van de groep.