Beloningsbeleid ABN AMRO 2010-2014

Persbericht -

ABN AMRO Hoofdkantoor

In het jaarverslag over 2014 dat op 20 maart gepubliceerd is, is een extra toelichting gegeven op het beloningsbeleid van ABN AMRO in Nederland en op de aanpassingen die zijn doorgevoerd in de afgelopen jaren.

ABN AMRO heeft het beloningsbeleid voor alle medewerkers in Nederland over de hele linie versoberd. Daarbij is rekening gehouden met verschillende factoren zoals de marktpositie en concurrentiepositie en met de verwachtingen van de maatschappij. Als werkgever is ABN AMRO verantwoordelijk voor de continuïteit van de bank én ABN AMRO wil een betrouwbaar werkgever zijn voor haar werknemers. Binnen deze context heeft ABN AMRO de afgelopen jaren de versoberingsmaatregelen doorgevoerd. Nieuwe Nederlandse en Europese wet- en regelgeving zoals bijvoorbeeld de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) en de Wet bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen waren ook aanleiding om het beleid aan te passen. Vooruitlopend op die wetgeving heeft de bank al duidelijke stappen gezet om structurele matiging te realiseren.

Cao

ABN AMRO heeft in de cao afspraken gemaakt over een gematigd arbeidsvoorwaardenpakket. In 2014 is voor medewerkers die onder de cao vallen een nullijn vastgesteld voor 2 jaar. Dit treft ongeveer 99 procent van het personeelsbestand; zo’n 18.250 FTE in Nederland eind 2014. De beperkte variabele beloning (9 procent bij het halen van gestelde doelen tot maximaal 20 procent) is ongewijzigd gehandhaafd binnen de cao en valt binnen de wettelijke kaders.

loonontwikkeling

Management Groep

Er zijn ook aanpassingen doorgevoerd in de beloning van de Management Groep, de top 100 van de bank. In Nederland is voor deze groep medewerkers het variabele deel van het salaris aangepast. Zij hadden tot 2014 contractueel gezien recht op maximaal 100 procent variabele beloning. De systematiek van de variabele beloning is destijds afgestemd met het Ministerie van Financiën en gekoppeld aan duidelijke kwantitatieve en kwalitatieve doelen (KPI’s), evenredig verdeeld over financieel en niet-financieel, zoals klanttevredenheid, leiderschap, solvabiliteit, liquiditeit, kostenplafond en medewerkerstevredenheid. Over 2013 was de variabele beloning van de Management Groep gemiddeld 60 procent. Sinds 2014, een jaar eerder dan wettelijk vereist, heeft de bank de variabele beloning voor deze groep gemaximeerd op 20 procent. Het vaste salaris is verhoogd met 20 procent conform de latere Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen. Desondanks daalt het totale inkomen van de Management Groep met gemiddeld 5-10 procent, rekening houdend met het feit dat vast salaris pensioengevend is.

gemiddeld_inkomen_management

Raad van Bestuur

De leden van de Raad van Bestuur van ABN AMRO zijn geworven in 2009 en benoemd in 2010. Bij het aantrekken van de leden van de Raad van Bestuur van ABN AMRO (exclusief de voorzitter) in 2009, is een afspraak gemaakt met het Ministerie van Financiën over hun arbeidsvoorwaarden. De beloningsafspraak was een vast salaris van EUR 600.000 en 50 procent variabele beloning bij het halen van gestelde doelen tot maximaal 60 procent bij het overtreffen van die doelen. De leden van de Raad van Bestuur van ABN AMRO hebben de afgelopen jaren de gestelde doelen behaald of overtroffen en hadden daarom contractueel recht op een totale vergoeding van ten minste EUR 900.000. Voor bestuurders van staatsgesteunde banken, inclusief ABN AMRO, is echter het recht op variabele beloning vervallen in 2011 als gevolg van de Wet bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen. In deze wet was hiervoor een compensatiemogelijkheid van maximaal 20 procent van het vaste salaris opgenomen. De Raad van Commissarissen van ABN AMRO heeft, in overeenstemming met de aandeelhouder, ervoor gekozen om die wettelijk toegestane verhoging gedeeltelijk toe te passen met 16,67 procent vanaf 2012. Voor de jaren 2012 en 2013 hebben de leden van de Raad van Bestuur hiervan afgezien. De Raad van Commissarissen heeft besloten om deze vanaf 2014 wel uit te keren, waardoor de vaste beloning van de leden van de Raad van Bestuur vanaf 2014 EUR 707.500 per jaar is. Rekening houdend met het pensioengevend karakter van die verhoging is de beloning 17 procent lager dan de beloning waar zij sinds 2009 jaarlijks contractueel recht op hadden bij het behalen van de gestelde doelen. De beloning van de voorzitter van de Raad van Bestuur is niet gewijzigd.

ontwikkeling_beloning_raad van bestuur

Aanpassingen in secundaire arbeidsvoorwaarden

Versobering van het beloningsbeleid is ook terug te zien in de secundaire arbeidsvoorwaarden die voor alle medewerkers van de bank in Nederland gelden, zowel medewerkers die onder de cao vallen als leden van de Management Groep en de Raad van Bestuur. Er zijn bijvoorbeeld maatregelen genomen ten aanzien van pensioenopbouw. Medewerkers hebben sinds 2015 ook zelf een groter aandeel in de pensioensbijdrage. Een ander voorbeeld van versobering in dit kader is het afschaffen van de korting op de hypotheekrente voor nieuw personeel en het bevriezen daarvan voor huidig personeel.

Met alle bovengenoemde maatregelen heeft ABN AMRO de afgelopen jaren concrete stappen gezet naar een eenvoudig, transparant en gematigd beloningsbeleid. Zo realiseert de bank niet alleen op de korte termijn kostenbesparingen maar hebben we een duurzaam beloningsbeleid voor onze medewerkers dat past in deze tijd.

Meer informatie is te vinden in het jaarverslag​ (PDF 17 MB) op pagina 242.

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer nieuws