Operationeel beleid

De principes van ABN AMRO op het gebied van duurzaamheidsrisico’s brengen we in praktijk via ons operationeel beleid. Naast ons algemene duurzaamheidsrisicobeleid, hebben we specifiek beleid voor Leningen, Investeren en Beleggen, Inkoop en Productontwikkeling. Hierin staat per werkgebied een procedure voor het beheersen van duurzaamheidsrisico’s. Daarbij wordt ingegaan op de specifieke eigenschappen van het werkgebied, en op de duurzaamheidskwesties die daarin spelen.

Leningen

Het duurzaamheidsrisicobeleid Leningen​ (PDF 157 KB) garandeert dat leningen met onze duurzaamheidsrisico principes overeenkomen. Het beleid omschrijft hoe we duurzaamheidsrisico’s rond kredietverlening beheersen. Dit doen we in vier stappen: risicobepaling, beoordeling, goedkeuring en toezicht en rapportage. Het beleid geldt voor alle leentransacties en is van toepassing op ABN AMRO en alle dochters, filialen, agentschappen en rechtspersonen onder haar beheer.

Beleggingen

ABN AMRO biedt beleggingsproducten en -diensten zoals vermogensbeheer en beleggingsadviezen, aan klanten bij Retail & Private Banking. 

Via deze beleggingsproducten en -diensten worden ABN AMRO en haar klanten blootgesteld aan milieu- en sociale risico’s bij de ondernemingen in haar beleggingsuniversum. Om deze duurzaamheidsrisico’s te beperken voorziet de Sustainability Risk Policy for Investment Products & Services​ (PDF 337 KB) in een proces waarmee de beleggingsproducten en -diensten van ABN AMRO kunnen worden getoetst aan het duurzaamheidsbeleid van de bank. ABN AMRO gaat ervan uit dat de toepassing van dit beleid ertoe zal bijdragen dat de bank en haar klanten beter geïnformeerde beleggingskeuzes kunnen maken.

De ondernemingen die tot de meest voorkomende beleggingen van klanten van ABN AMRO behoren zijn echter niet noodzakelijk klant van de bank. Daarom is ons beleid vanuit duurzaamheidsrisico perspectief hier anders dan wanneer we een directe relatie hebben met een entiteit. Niettemin sluit de Sustainability Risk Policy for Investment Products & Services volledig aan op de beginselen die we hanteren voor duurzaamheidsrisico’s; het beleid richt zich op het uitsluiten van entiteiten die zich bezighouden met de productie van (onderdelen van) controversiële wapens en het voeren van een dialoog met ondernemingen met als doel het verbeteren van hun duurzaamheidsprestaties. 

Inkoop

ABN AMRO is zich bewust van de impact van inkoopactiviteiten op duurzame ontwikkeling. En van het belang om milieueffecten te verminderen die inkoop kan hebben, zoals klimaatverandering. Door maatschappelijke, ecologische en economische effecten zorgvuldig af te wegen, zetten we ons in om duurzaamheid te integreren in ons inkoopproces. Binnenkort verschijnt er meer informatie over ons inkoopbeleid.

Productontwikkeling

ABN AMRO ontwikkelt met grote zorg financiële producten en diensten. Daarbij besteden we specifiek aandacht aan het verantwoorde karakter ervan. We houden bij het ontwerp zo veel mogelijk rekening met maatschappij en milieu. Het resultaat is een groeiend aanbod van duurzame beleggingsfondsen en leningen. Binnenkort verschijnt er meer informatie over ons productontwikkelingsbeleid.