Bestuur en contact

ABN AMRO Foundation is een stichting met zes bestuursleden, van wie twee onafhankelijke leden. Het bestuur bepaalt de strategie en het beleid. Daarnaast controleert ze de financiën en de uitvoering van het jaarplan. De dagelijkse leiding is in handen van een directeur en de werkzaamheden worden uitgevoerd door acht bevlogen collega's van ABN AMRO.

Minimaal drie keer per jaar vindt er overleg plaats met het bestuur, waarbij de directeur en de medewerkers rapporteren over de financiën en de voortgang van het jaarplan. Het bestuur ontvangt geen beloning. Wel hebben de bestuursleden recht op de vergoeding van kosten die ze maken om hun functie uit te oefenen.

Bestuursleden en directeur

Voorzitter Robert Swaak

Voorzitter Raad van Bestuur ABN AMRO

'ABN AMRO is als grote bank sterk verbonden met de maatschappij. En daar hoort een grote verantwoordelijkheid bij. Door samen te werken met scholen en met de inzet van onze medewerkers, spannen we ons via ABN AMRO Foundation in voor kinderen in Nederland die opgroeien met minder kansen. Zo geven we iets terug aan de samenleving en bouwen we aan een betere toekomst.'

Algemeen bestuurslid Klaas Ariaans

Directeur Personal Banking ABN AMRO

'Iets doen voor en samen met iemand die het minder goed heeft, geeft mij een fantastisch gevoel. Bijvoorbeeld samen sporten of schilderen. Gewoon een beetje aandacht. Vaak een kleine moeite, maar je krijgt er zo veel voor terug.'

Algemeen bestuurslid Carole Thate

General Manager World of Johan Cruyff

'Als oud-topsporter weet ik: gestimuleerd worden om je talent te ontdekken, is ontzettend waardevol voor je ontwikkeling. Erachter komen waar je kracht ligt, geeft zelfvertrouwen - of het nou gaat om sport, kunst of iets anders. En daar kun je je leven lang op bouwen.'

Algemeen bestuurslid Jan van Rutte

Voorzitter Raad van Commissarissen De Volksbank NV, lid Raad van Commissarissen PGGM NV en BNG Bank NV

'Medewerkers van ABN AMRO zijn van oudsher maatschappelijk betrokken. Daar hebben we het niet zo vaak over, maar ze zetten al jaren hun tijd, kennis en kunde in voor kwetsbare groepen in onze samenleving. Vaak nét dat duwtje in de rug waardoor ze verder komen.'

Algemeen bestuurslid Wendie Cornelissen

Retail Banking

'Op een positieve manier kinderen en jongeren stimuleren om hun horizon te verbreden en het beste uit zichzelf te halen, dat is wat we met de vrijwilligers van ABN AMRO via de ABN AMRO Foundation doen. Hierdoor actief bijdragen aan de groei van hen die er nog een heel leven plezier van gaan hebben, vind ik persoonlijk één van de mooiste dingen om te doen.'

Directeur Ernst Boekhorst

Manager Brand, Sponsoring & Foundation

'Ik vind het prachtig om te zien dat duizenden van onze collega’s bij ABN AMRO elk jaar weer in actie komen. Het is voor kinderen zo belangrijk om te ontdekken waar ze goed in zijn. Met de inzet van onze vrijwilligers maken we de belevingswereld van deze kinderen een klein stukje groter.'

ANBI-status

Stichting ABN AMRO Foundation staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174092. Sinds 1 januari 2011 heeft de stichting de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Belastingdienst heeft voor deze ANBI-status fiscaal nummer 810798830 uitgegeven.

Jaarrekening

ABN AMRO Foundation publiceert jaarlijks haar jaarrekening met onder andere de balans, de staat van baten en lasten en toelichtingen. De jaarrekening over het afgelopen boekjaar is opgesteld conform de richtlijn voor verslaggeving RJ 640. Ten opzichte van voorgaande jaren is de jaarrekening op twee punten aangepast:

  1. Verplichtingen tot het doen van een gift is in de balans als schuld en in de staat van baten en lasten als last verantwoord. (RJ 640.202)
  2. De baten in natura zijn tegen reële waarde verwerkt in de staat van baten en lasten. (RJ 640.204)

De jaarrekeningen over 2017 en 2018 zijn in lijn met de richtlijn voor verslaggeving RJ 640 opnieuw vastgesteld; deze zijn op te vragen bij het bestuur. 

ABN AMRO Foundation Annual Report 2019​ (PDF 164 KB)

Contact

ABN AMRO Foundation
PAC HQ 9110 
Postbus 283
1000 EA Amsterdam
foundation@nl.abnamro.com

Bezoekadres

Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam

Samenwerken

Wil je als school in aanmerking komen voor ondersteuning van ABN AMRO Foundation? Hou er dan rekening mee dat we ons alleen inzetten voor scholen gecertificeerd door het Jeugdeducatiefonds. Wil je een maatschappelijk initiatief voordragen dat het toekomstperspectief van kinderen uit achterstandssituaties vergroot, waar ABN AMRO Foundation mee zou kunnen samenwerken? Neem dan contact met ons op.