Aandeelhoudersstructuur

De aandeelhoudersstructuur van ABN AMRO kan als volgt worden weergegeven.

Alle aandelen in het kapitaal van ABN AMRO Group N.V. worden gehouden door twee stichtingen, te weten: stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (NLFI) en Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Group (STAK AAG). Momenteel bezit NLFI een belang van 56,3% in ABN AMRO, waarvan 49,9% rechtstreeks in gewone aandelen en 6,4% indirect via certificaten van aandeel. STAK AAG is eigenaar van 50,1% van het uitstaande aandelenkapitaal van ABN AMRO Group N.V.

STAK AAG

De van ABN AMRO onafhankelijke STAK AAG heeft certificaten van aandelen in het kapitaal van ABN AMRO Group N.V. uitgegeven welke zullen worden verhandeld op Euronext Amsterdam. De certificering van aandelen in ABN AMRO Group N.V. wordt voornamelijk gebruikt als beschermingsmaatregel. Onder normale omstandigheden hebben certificaathouders vrijwel dezelfde rechten als aandeelhouders: zij mogen aanwezig zijn in de aandeelhoudersvergadering, daar stemmen en hebben recht op dividend als ABN AMRO Group N.V. dat uitkeert. STAK AAG is in beginsel verplicht om certificaathouders een volmacht te verlenen om stemrechten die aan de onderliggende aandelen zijn verbonden, uit te oefenen en zal zelf geen stemrechten op die aandelen uitoefenen, tenzij de certificaathouders STAK AAG hebben verzocht om dat te doen.

Het voorgaande kan anders zijn in bepaalde (vijandige) situaties zoals omschreven in artikel 2:118a van het Burgerlijk Wetboek. In die gevallen kan STAK AAG stemvolmachten voor maximaal twee jaar weigeren of intrekken, waarbij geldt dat zolang NLFI ten minste 33 1/3% van de aandelen in ABN AMRO Group N.V. houdt, NLFI daarmee dient in te stemmen. STAK AAG zal dan zelf stemmen en zal daarbij, volgens de administratievoorwaarden​ (PDF 189 KB) en overeenkomstig de doelomschrijving die in de statuten​ (PDF 46 KB) van STAK AAG is opgenomen, zich voornamelijk richten naar de belangen van ABN AMRO Group N.V. en van de aan haar verbonden ondernemingen en die van groepsmaatschappijen van ABN AMRO Group N.V., waaronder inbegrepen de belangen van klanten, spaarders, depositohouders, werknemers en de samenleving waarin ABN AMRO Group N.V. haar activiteiten uitoefent.

STAK AAG beoogt ook de uitwisseling van informatie tussen enerzijds ABN AMRO Group N.V. en de aandeelhouders anderzijds te stimuleren. Dat kan zij onder meer doen door voorafgaande aan de algemene vergadering een vergadering van certificaathouders te organiseren. Daarnaast doet STAK AAG periodiek, ten minste eenmaal per jaar, verslag van zijn activiteiten. De laatste rapportage​ (PDF 1 MB) betreft het jaar 2017.

Voor meer informatie over de certificeringsstructuur, de activiteiten van STAK AAG, de statuten en administratievoorwaarden en vergaderingen van certificaathouders, wordt verwezen naar de website van STAK AAG (www.stichtingadministratiekantoorabnamro.com).

NLFI

De Nederlandse Staat houdt via NLFI een belang in ABN AMRO Group N.V. NLFI werd opgericht om mogelijke tegenstrijdige verantwoordelijkheden te vermijden waarmee de Minister van Financiën zich, als aandeelhouder en als toezichthouder, anders geconfronteerd zou kunnen zien en om te voorkomen dat ongewenste politieke druk wordt uitgeoefend.

NLFI heeft certificaten van aandelen in het kapitaal van ABN AMRO Group N.V. uitgegeven aan de Nederlandse Staat. NLFI is verantwoordelijk voor het beheer van die aandelen en de uitoefening van alle rechten verbonden aan die aandelen onder Nederlands recht, waaronder het stemrecht. Beslissingen van materieel belang of principiële aard vereisen voorafgaande goedkeuring van de Minister van Financiën, die ook bindende steminstructies kan afgeven in verband met dergelijke beslissingen. Tenzij hiertoe gemachtigd door de Minister van Financiën behoort de verkoop of bezwaring van de aandelen niet tot het mandaat van de NLFI.

NLFI heeft met ABN AMRO een relatieovereenkomst (de Relationship Agreement) gesloten met het oog op de afbouw van het resterende aandelenbelang van NLFI. De Relationship Agreement zal eindigen zodra NLFI (direct of indirect) minder dan 10% van de aandelen in het kapitaal van ABN AMRO Group N.V. houdt (met dien verstande dat een beperkt aantal voorwaarden niet kan worden beëindigd).

In de Relationship Agreement is overeengekomen dat de Executive Board respectievelijk Raad van Commissarissen van ABN AMRO Bank N.V, uit dezelfde personen zal bestaan als de Executive Board respectievelijk Raad van Commissarissen van ABN AMRO Group N.V. Daarnaast bevat de Relationship Agreement onder meer en met inachtneming van bepaalde daarin opgenomen voorwaarden:

  • het recht voor NLFI om te adviseren aan (i) de Raad van Commissarissen over de benoeming of herbenoeming van leden van de Executive Board en van de voorzitter van de Executive Board dan wel de Raad van Commissarissen en (ii) de Executive Board over een voorstel tot benoeming van de externe accountant;
  • NLFI’s recht van voorafgaande goedkeuring van:
    • een uitgifte van aandelen in ABN AMRO Group N.V. en ABN AMRO Bank N.V. (of toekenning van een recht om dergelijke aandelen te verkrijgen) zolang NLFI ten minste 33 1/3% van de aandelen in ABN AMRO Group N.V. houdt;
    • (a) zolang als NLFI meer dan 50% van de aandelen in ABN AMRO Group N.V. heeft, (des)investeringen door ABN AMRO Group N.V, of haar dochtermaatschappijen met een waarde van meer dan 5% van het eigen vermogen van ABN AMRO Group N.V, en (b) zolang als NLFI meer dan 33 1/3% maar minder dan 50% van de aandelen in ABN AMRO Group N.V. houdt, (des)investeringen door ABN AMRO Group N.V, of haar dochtermaatschappijen met een waarde van meer dan 10% van het eigen vermogen van ABN AMRO Group N.V.;
  • de verplichting voor ABN AMRO Group N.V, om een Algemene Vergadering binnen 60 kalenderdagen na een verzoek van NLFI daartoe en het recht van NLFI om onderwerpen te agenderen voor een Algemene Vergadering, met in achtneming van de betreffende artikelen van de statuten;
  • de verplichting van NLFI om haar belang in ABN AMRO Group N.V. af te bouwen via STAK AAG;
  • bepaalde afspraken ten behoeve van een ordelijk marktverloop (zogenaamde orderly market arrangements); en
  • bepaalde informatierechten voor NLFI zolang als NLFI ten minste 33 1/3% van de aandelen in ABN AMRO Group N.V. houdt en zoals verder beschreven op de pagina Bilaterale communicatie met aandeelhouders.

Verdere informatie over de Relatieovereenkomst is te vinden in de volledige tekst​ (PDF 5 MB) hiervan. N.B. Het begrip “Aandelen” zoals gedefinieerd in de Relatieovereenkomst heeft tevens betrekking op certificaten van gewone aandelen ABN AMRO Group N.V. die NLFI eventueel in bezit heeft en die zijn uitgegeven volgens de administratievoorwaarden van STAK AAG.