Executive Board

De Executive Board is belast met het besturen van de vennootschap, hetgeen onder andere inhoudt dat de Executive Board verantwoordelijk is voor het vaststellen van de missie, de visie, de strategie, het beleid en de doelstellingen van de vennootschap en de realisatie van deze doelstellingen. De Executive Board richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang en de continuïteit van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen en maakt daarbij een evenwichtige afweging van alle in aanmerking komende belangen van stakeholders, waaronder de klanten, spaarders en depositohouders, aandeelhouders, certificaathouders, werknemers en de samenleving.

De leden van de Executive Board

De leden van de Executive Board worden benoemd door de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen geeft de Algemene Vergadering kennis van een voorgenomen benoeming van een lid van de Executive Board.

ABN AMRO en NLFI zijn in de Relationship Agreement​ (PDF 361 KB) overeengekomen dat, zolang NLFI direct of indirect ten minste 10% van de aandelen in het geplaatste kapitaal van ABN AMRO houdt, zij de gelegenheid zal worden geboden om advies uit te brengen over een besluit van de Raad van Commissarissen om een lid van de Executive Board te benoemen of te herbenoemen dan wel om een voorzitter van de Executive Board te benoemen.

De Executive Board bestaat uit de onderstaande leden:

Robert Swaak

Voorzitter en CEO
Robert Swaak (1960, nationaliteit: Nederlands) werd met ingang van 22 april 2020 voor de periode van 4 jaar benoemd tot Chief Executive Officer (CEO) en Voorzitter van de Executive Board van ABN AMRO. Als CEO is hij tevens verantwoordelijk voor Audit, Legal & Corporate Office, Strategy & Sustainability en Brand, Marketing & Communications. Zijn huidige benoemingstermijn eindigt op het moment van de eerstvolgende algemene vergadering na het aflopen van de periode van 4 jaar.

Lees het cv​ (PDF 159 KB) en de bezoldiging​ (PDF 43 KB) van Robert Swaak

Clifford Abrahams

Vice-voorzitter en Chief Financial Officer 
Clifford Abrahams (1967, nationaliteit: Brits) werd met ingang van 1 september 2017 voor de periode van 3 jaar benoemd tot lid van de Executive Board van ABN AMRO Bank N.V. Als Chief Financial Officer (CFO) is hij verantwoordelijk voor Finance inclusief Financial Accounting, Asset & Liability Management, Controlling, Tax, Treasury en Investor Relations. Zijn huidige benoemingstermijn eindigt op het moment van de eerstvolgende algemene vergadering na het aflopen van de periode van 3 jaar.

Lees het cv​ (PDF 35 KB) en de bezoldiging​ (PDF 154 KB) van Clifford Abrahams

Tanja Cuppen

Chief Risk Officer 
Tanja Cuppen (1969, nationaliteit: Nederlands) werd met ingang van 1 oktober 2017 voor de periode van 3 jaar benoemd tot lid van de Executive Board van ABN AMRO. Per 1 november 2017 is zij Chief Risk Officer (CRO). Als CRO is Tanja Cuppen verantwoordelijk voor Risk Management en Compliance. Haar huidige benoemingstermijn eindigt op het moment van de eerstvolgende algemene vergadering na het aflopen van de periode van 3 jaar.

Lees het cv​ (PDF 81 KB) en bezoldiging​ (PDF 154 KB) van Tanja Cuppen.

Christian Bornfeld

Chief Innovation & Technology Officer 
Christian Bornfeld (1976, nationaliteit: Deens) werd met ingang van 1 maart 2018 voor de periode van 3 jaar benoemd tot de Executive Board van ABN AMRO. Als Chief Innovation & Technology Officer (CI&TO) is hij verantwoordelijk voor Innovatie, IT, Corporate Information Security en Business Services. Zijn huidige benoemingstermijn eindigt op het moment van de eerstvolgende algemene vergadering na het aflopen van de periode van 3 jaar.

Lees het cv​ (PDF 36 KB) en bezoldiging​ (PDF 155 KB) van Christian Bornfeld.

Voormalig lid Executive Board 2020

CV

Het CV is gebaseerd op de informatie beschikbaar ten tijde van vertrek.

Kees van Dijkhuizen​ (PDF 19 KB)

Governance Executive Board

De Executive Board heeft (met goedkeuring van de Raad van Commissarissen) een Reglement Executive Board​ (PDF 318 KB) (Engels) vastgesteld met daarin onder meer regels over het functioneren en de interne reorganisatie van de Executive Board en de reglementen van de commissies van de Executive Board, alsmede het Reglement Executive Committee.

Commissies

De Executive Board heeft vijf commissies ingesteld:

Group Risk Commissie  
De Group Risk Commissie is gemandateerd om het risicoprofiel te toetsen en te sturen (binnen de door de Executive Board vastgestelde risicobereidheid van de bank en zoals nader uitgewerkt in het risk governance charter) en is verantwoordelijk voor, onder meer, (i) het jaarlijks doen van een voorstel tot vaststellen van de risicobereidheid van de groep, (ii) het feitelijke risicoprofiel van de groep evalueren en het beoordelen of deze past binnen de risicobereidheid van de bank en (iii) de goedkeuring van nieuwe activiteiten en producten en de risico- en kapitaalmodellen.

Group Asset & Liability Commissie
De Group Asset & Liability Commissie is gemandateerd om besluiten te nemen inzake het rente- en liquiditeitsrisicoprofiel alsmede de solvabiliteit van de groep binnen de door de Executive Board vastgestelde kaders en is verantwoordelijk voor, onder meer, (i) het bepalen van de methodologie en het beleid voor het meten van het liquiditeits-, rente- en valutarisico, alsmede voor het sturen van deze risico’s en voor het kapitaalbeheer van de groep en (ii) het sturen van het feitelijke renterisicoprofiel, liquiditeitsrisicoprofiel en de solvabiliteit van de groep.

Group Disclosure Commissie
De Group Disclosure Commissie is verantwoordelijk voor, onder meer, het adviseren en begeleiden van de Executive Board met betrekking tot (i) het toezicht op de juistheid en tijdigheid van openbare bekendmakingen door de groep en (ii) de integriteit met betrekking tot de jaarrekening en de overige openbare bekendmakingen.

Group Central Credit Commissie
De Group Central Credit Commissie is gemandateerd om te besluiten inzake het aangaan van tegenpartijrisico met betrekking tot kredietvoorstellen die binnen de reikwijdte van de door de Executive Board vastgestelde risicobereidheid vallen en is verantwoordelijk voor, onder meer, het geven van advies met betrekking tot kredietvoorstellen die door de Executive Board moeten worden goedgekeurd.

Group Regulatory Commissie
De Group Regulatory Commissie is verantwoordelijk voor, onder meer, (i) het waarborgen van een adequaat inzicht en overzicht van, (ii) het informeren en consulteren van de Executive Board over en (iii) het maken van strategische keuzes en het nemen van besluiten met betrekking tot veranderende (inter)nationale wet- en regelgeving ten aanzien van de groep.