Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Executive Board en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en staat de Executive Board met raad terzijde. Bij de uitoefening van hun taken richt de Raad van Commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en maakt daarbij een evenwichtige afweging van de in aanmerking komende belangen van stakeholders. 

De leden van de Raad van Commissarissen

De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht van de Raad van Commissarissen. Voor een derde van het aantal leden van de Raad van Commissarissen geldt dat de Raad van Commissarissen in beginsel verplicht is een door de Raad van Medewerkers (zijnde de centrale ondernemingsraad van ABN AMRO) aanbevolen persoon op de voordracht te plaatsen. De Algemene Vergadering kan enkel het vertrouwen in de gehele Raad van Commissarissen opzeggen en niet individuele commissarissen ontslaan.

Na een initiële periode van vier jaar kan een lid van de Raad van Commissarissen maximaal twee keer worden herbenoemd. Een kandidaat dient voor benoeming of herbenoeming te voldoen aan de criteria zoals vastgesteld in de profielschets van de Raad van Commissarissen, welke is opgenomen in het Reglement van de Raad van Commissarissen​ (PDF 227 KB).

ABN AMRO en NLFI zijn in de Relationship Agreement​ (PDF 361 KB) overeengekomen dat, zolang NLFI direct of indirect ten minste 10% van de aandelen in het geplaatste kapitaal van ABN AMRO Group houdt, zij de gelegenheid zal worden geboden om advies uit te brengen over een benoeming door de Raad van Commissarissen van de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Een besluit tot vaststelling of wijziging van het profiel van de Raad van Commissarissen vergt tot dat moment de voorafgaande goedkeuring door NLFI.

Tom de Swaan

Tom de Swaan werd op 12 juli 2018 benoemd tot Voorzitter en lid van de Raad van Commissarissen van ABN AMRO. 

Lees het cv van Tom de Swaan​ (PDF 39 KB)

Arjen Dorland

Arjen Dorland werd op 18 mei 2016 benoemd tot de Raad van Commissarissen van ABN AMRO. Met ingang van 14 mei 2019 is Arjen Dorland benoemd tot Vice-Voorzitter. 

Lees het cv van Arjen Dorland​ (PDF 17 KB)

Laetitia Griffith

Laetitia Griffith werd op 17 december 2019 benoemd tot de Raad van Commissarissen van ABN AMRO.

Lees het cv van Laetitia Griffith​ (PDF 45 KB)

Michiel Lap

Michiel Lap werd op 24 april 2019 benoemd tot de Raad van Commissarissen van ABN AMRO.

Lees het cv van Michiel Lap​ (PDF 19 KB)

Jurgen Stegmann

Jurgen Stegmann werd op 12 augustus 2016 benoemd tot de Raad van Commissarissen van ABN AMRO. 

Lees het cv van Jurgen Stegmann​ (PDF 20 KB)

Anna Storåkers

Anna Storåkers werd op 24 april 2019 benoemd tot de Raad van Commissarissen van ABN AMRO. 

Lees het cv van Anna Storåkers​ (PDF 14 KB)

Tjalling Tiemstra

Tjalling Tiemstra werd op 18 mei 2016 benoemd tot de Raad van Commissarissen van ABN AMRO. 

Lees het cv van Tjalling Tiemstra​ (PDF 20 KB)

Voormalige leden Raad van Commissarissen

CV's

De CV's van de leden van de Raad van Commissarissen die ABN AMRO verlaten hebben, zijn gebaseerd op de informatie beschikbaar ten tijde van vertrek.

Annemieke Roobeek​ (PDF 23 KB)
Steven ten Have​ (PDF 21 KB)
Frederieke Leeflang​ (PDF 22 KB)
Olga Zoutendijk​ (PDF 20 KB)

Governance Raad van Commissarissen

Het Reglement Raad van Commissarissen​ (PDF 227 KB) bevat onder meer regels over het functioneren en de interne organisatie van de Raad van Commissarissen, de profielschets van de Raad van Commissarissen en de reglementen van de commissies van de Raad van Commissarissen.

Het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen​ (PDF 67 KB) bevat informatie over de datum van benoeming, herbenoeming, einde benoemingstermijn en uiterste datum van aftreden.

Commissies

De Raad van Commissarissen heeft vier commissies ingesteld:

Audit Commissie
Tot de taken van de Audit Commissie behoren het directe toezicht op alle zaken met betrekking tot financiële rapportage en controlling. In dat kader is de Audit Commissie verantwoordelijk voor het toezicht (en het adviseren van de volledige Raad van Commissarissen) met betrekking tot, onder meer, (i) de beoordeling van alle kwesties met betrekking tot de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling voor de financiële verslaggeving, (ii) de interne controle en financiële rapportagefuncties, (iii) de interne en externe accountantscontrole, (iv) de risicobeoordeling van kwesties die van invloed kunnen zijn op de financiële rapportages, (v) de naleving van desbetreffende wet- en regelgeving, (vi) bemiddeling tussen de interne of externe accountants en/of het management, en (vii) rapportage aan de Raad van Commissarissen.

Reglement van de Audit Commissie​ (PDF 118 KB)

De Audit Commissie bestaat uit Tjalling Tiemstra (voorzitter), , Michiel Lap, Jurgen Stegmann, en Tom de Swaan.

Remuneratie Commissie
De Remuneratie Commissie is verantwoordelijk voor het toezicht (en het adviseren van de volledige Raad van Commissarissen) met betrekking tot, onder meer, (i) het beloningsbeleid en de uitvoering daarvan voor leden van de Executive Board, de Raad van Commissarissen en bepaalde leden van het senior management, en (ii) het rapporteren over de uitvoering van het beloningsbeleid middels een remuneratieverslag.

Reglement van de Remuneratie Commissie​ (PDF 132 KB)

De Remuneratie commissie bestaat uit Arjen Dorland (voorzitter), Laetitia Griffith, Michiel Lap, Anna Storåkers en Tom de Swaan. 

Selectie & Nominatie Commissie 
De Selectie & Nominatie Commissie is verantwoordelijk voor het toezicht (en het adviseren van de volledige Raad van Commissarissen) met betrekking tot, onder meer, (i) de selectie, benoemingen en herbenoemingen voor de Raad van Commissarissen en de Executive Board, (ii) opvolgingsplannen voor de Raad van Commissarissen en de Executive Board, (iii) de kennis, vaardigheden, ervaring, prestaties, omvang, samenstelling en profiel van beide raden, en (iv) de prestaties van de leden van beide raden.

Reglement van de Selectie & Nominatie Commissie​ (PDF 103 KB)

De Selectie & Nominatie Commissie bestaat uit Tom de Swaan (voorzitter), Arjen Dorland, Laetitia Griffith, Michiel Lap en Anna Storåkers. 

Risk & Capital Commissie
De Risk & Capital Commissie is verantwoordelijk voor het toezicht (en het adviseren van de volledige Raad van Commissarissen) met betrekking tot, onder meer, (i) risk management en risk control, inclusief prijsbeleid, (ii) compliance, (iii) de allocatie van kapitaal en liquiditeit, (iv) de risicobereidheid van de bank, (v) naleving van wet- en regelgeving (waaronder gedragscodes en interne procedures), (vi) de risicobewustheid van de bank, (vii) beheerst beloningsbeleid en de uitvoering daarvan met het oog op risico, kapitaal, liquiditeit en verwachte inkomsten, (viii) het voorstellen van corrigerende en/of disciplinaire maatregelen jegens de Executive Board bij niet-naleving van toepasselijke wet- en regelgeving en (ix) het periodiek beoordelen van het feitelijke risicoprofiel van de groep.

Reglement van de Risk & Capital Commissie​ (PDF 103 KB)

De Risk & Capital Commissie bestaat uit Jurgen Stegmann (voorzitter), Arjen Dorland, Anna Storåkers, Tom de Swaan en Tjalling Tiemstra.