Aan de houders van (certificaten van) aandelen in het aandelenkapitaal van ABN AMRO Group N.V.

ABN AMRO Group N.V. (ABN AMRO Group) nodigt haar aandeel- en certificaathouders uit voor de buitengewone algemene vergadering die op woensdag 28 februari 2018 om 14:00 uur (CEST) zal worden gehouden op het hoofdkantoor van ABN AMRO Group, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam (hierna te noemen: de Buitengewone Algemene Vergadering).

Voor de agenda en toelichting daarop verwijzen wij u graag naar de Convocatie​ (PDF 94 KB)

De vergadering bijwonen

Registratiedatum
Toegang tot de Buitengewone Algemene Vergadering wordt verleend aan een ieder die op 31 januari 2018 om 17.30 uur, na verwerking van alle girale verrekeningen van die dag (de Registratiedatum), als zodanig volgens de hieronder omschreven procedure is ingeschreven in een van de hiervoor door de Executive Board aangewezen registers en die zich op de manier zoals hieronder omschreven heeft aangemeld om de Buitengewone Algemene Vergadering bij te wonen.

De registers waaruit blijkt wie op de Registratiedatum rechthebbende is van aandelen of certificaten van aandelen in het aandelenkapitaal van ABN AMRO Group (Certificaten) zijn:

- Voor wat betreft gewone aandelen op naam in het aandelenkapitaal van ABN AMRO Group: het desbetreffende aandeelhoudersregister bijgehouden door ABN AMRO Group.

- Voor wat betreft Certificaten: de administratie van de intermediair zoals omschreven in de Wet Giraal Effectenverkeer.

Registratie voor toelating
Aandeelhouders of certificaathouders die de Buitengewone Algemene Vergadering willen bijwonen (persoonlijk of via een derde) dienen ABN AMRO Bank N.V. hiervan in kennis te stellen via www.abnamro.com/shareholder of via hun intermediair. Dit kan vanaf 1 februari 2018 tot 21 februari 2018, 17:30 uur. De betreffende persoon wordt gevraagd alle benodigde gegevens te verschaffen, onder andere om ABN AMRO Bank N.V. in staat te stellen op een efficiënte manier zijn vergaderrecht te kunnen verifiëren.

Uiterlijk op 22 februari 2018 om 11.00 uur dient de intermediair waar de certificaathouders in de administratie geregistreerd staan via https://corporatebroking.abnamro.com/intermediary een verklaring aan ABN AMRO Bank N.V. te verstrekken, waarin bevestigd wordt dat het aantal volgens bovenstaande procedure aangemelde Certificaten voor het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering inderdaad op de Registratiedatum in haar administratie op naam van de certificaathouder geregistreerd staat. Verder dient de intermediair de volledige adresgegevens van de betreffende uiteindelijke rechthebbenden te verstrekken om ABN AMRO Bank N.V. in staat te stellen op een efficiënte manier hun belang op de Registratiedatum te kunnen verifiëren.

Bijwonen

Vergaderdocumenten

Overige documenten

Geen stemming
Het doel van de Bijzondere Algemene Vergadering is uitsluitend het informeren van de algemene vergadering van ABN AMRO Group over de voorgenomen benoemingen van de heer Bornfeld. Er zullen dan ook geen onderwerpen ter stemming tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering worden voorgelegd.

Aanwezigheid van derden
Een aandeelhouder of certificaathouder die een volmacht wenst te geven aan een derde om namens hem/haar de Buitengewone Algemene Vergadering bij te wonen, dient de gegevens van de betreffende partij volgens de hierboven omschreven registratieprocedure te melden en het daarbij behorende volmachtformulier​ (PDF 55 KB) in te vullen.

Registratie- en identiteitsbewijs
Een ieder die gerechtigd is tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering en correct en op tijd is geregistreerd, ontvangt een registratiebewijs dat tevens dient als toegangsbewijs voor de Buitengewone Algemene Vergadering. Personen die gerechtigd zijn tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering (of hun vertegenwoordigers) dienen zich ter plekke te identificeren alvorens tot de Buitengewone Algemene Vergadering toegelaten te worden. Deze personen worden daarom verzocht om naast hun registratiebewijs ook een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) mee te nemen.

Overig

Aankomst op de locatie en registratie
Om een vlotte registratie te garanderen voor het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering, worden bezoekers, verzocht zich uiterlijk om 13:45 uur te registreren bij de registratiebalie. Na 13:45 uur wordt de registratiebalie gesloten.

Webcast
De volledige Buitengewone Algemene Vergadering is via videowebcast live volledig te volgen op abnamro.com/aandeelhoudersvergadering.

Contactgegevens
ABN AMRO Group N.V.
Gustav Mahlerlaan 10 Postbus 283
1082 PP Amsterdam 1000 EA AMSTERDAM
 
ABN AMRO Bank N.V.
Afdeling Corporate Broking HQ 7050
Gustav Mahlerlaan 10 Postbus 283
1082 PP Amsterdam 1000 EA AMSTERDAM
corporate.broking@nl.abnamro.com