Aan de houders van (certificaten van) aandelen in het aandelenkapitaal van ABN AMRO Group N.V.

ABN AMRO Group N.V. (“ABN AMRO Group”) nodigt haar aandeel- en certificaathouders uit voor de jaarlijkse algemene vergadering die op dinsdag 29 mei 2018 om 14:00 uur (CET) wordt gehouden op het hoofdkantoor van ABN AMRO Group, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam (hierna te noemen: de “Algemene Vergadering”).

Verwezen wordt naar de Convocatie​ (PDF 160 KB) voor de agenda met toelichting.

Bijwonen van de vergadering en uitoefenen van stemrecht

Registratiedatum
Stemrecht en/of toegang tot de Algemene Vergadering wordt verleend aan een ieder die op 1 mei 2018 om 17.30 uur (CET), na verwerking van alle girale verrekeningen van die dag (de “Registratiedatum”), als zodanig volgens de hieronder omschreven procedure is ingeschreven in een van de hiervoor door de Executive Board aangewezen registers en die op de manier zoals in dit hieronder omschreven zich heeft aangemeld om de Algemene Vergadering bij te wonen. 

De registers waaruit blijkt wie op de Registratiedatum rechthebbende is van Aandelen of Certificaten (als hieronder gedefinieerd) zijn:
  • Voor wat betreft gewone aandelen op naam in het aandelenkapitaal van ABN AMRO Group (de “Aandelen”): het desbetreffende aandeelhoudersregister bijgehouden door ABN AMRO Group;
  • Voor wat betreft certificaten voor Aandelen (“Certificaten”): de administratie van de intermediair zoals omschreven in de Wet Giraal Effectenverkeer.
Certificaathouders en volmachten
Het bestuur van Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Group (STAK AAG) deelt hierbij mee dat het een besluit heeft genomen als gevolg waarvan alle certificaathouders een stemvolmacht krijgen voor de Algemene Vergadering. STAK AAG heeft ABN AMRO Group geïnformeerd dat volgens deze stemvolmacht een certificaathouder het stemrecht in de Algemene Vergadering mag uitoefenen voor het aantal Aandelen dat overeenkomt met het aantal Certificaten dat de certificaathouder op de Registratiedatum aanhoudt. De certificaathouder mag het stemrecht naar eigen inzicht uitoefenen. STAK AAG is niet verantwoordelijk voor het stemgedrag van een certificaathouder of de gevolgen daarvan. STAK AAG is evenmin verantwoordelijk voor het stemmen overeenkomstig steminstructies zoals hieronder uitgelegd. Certificaathouders hoeven geen stemvolmacht bij STAK AAG aan te vragen. Door zich aan te melden voor de Algemene Vergadering worden certificaathouders geacht hun volmacht aanvaard te hebben. Met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen, alsmede de statuten en administratievoorwaarden van STAK AAG, is STAK AAG op ieder moment voorafgaand aan de stemming aangaande een of meer punten tijdens de Algemene Vergadering gerechtigd om stemvolmachten in te trekken en/of te beperken.

Registratie voor toelating
Aandeelhouders of certificaathouders die de Algemene Vergadering willen bijwonen en/of daar hun stemrecht willen uitoefenen (persoonlijk of via een derde) dienen ABN AMRO Bank N.V. (“ABN AMRO Bank”) hiervan in kennis te stellen via www.abnamro.com/shareholder of via hun intermediair. Dit kan vanaf 2 mei 2018 tot 22 mei 2018, 17.30 uur. De betreffende persoon wordt gevraagd alle benodigde gegevens te verschaffen, onder andere om ABN AMRO Bank in staat te stellen op een efficiënte manier zijn of haar stemrecht en/of vergaderrecht te kunnen verifiëren.

Uiterlijk op 23 mei 2018 om 11.00 uur (CET) dient de intermediair waar de certificaathouders in de administratie geregistreerd staan via https://corporatebroking.abnamro.com/cbp/intermediary een verklaring aan ABN AMRO Bank te verstrekken, waarin bevestigd wordt dat het aantal volgens bovenstaande procedure aangemelde Certificaten voor het bijwonen van en/of stemmen in de Algemene Vergadering inderdaad op de Registratiedatum in haar administratie op naam van de certificaathouder geregistreerd staat. Verder dient de intermediair de volledige adresgegevens van de betreffende uiteindelijke rechthebbenden te verstrekken om ABN AMRO Bank in staat te stellen op een efficiënte manier hun belang op de Registratiedatum te kunnen verifiëren.
 
Aanwezigheid van derden
Een aandeelhouder of houder van Certificaten die een volmacht wenst te geven aan STAK AAG, de notaris (René Clumpkens van Zuidbroek Notarissen of diens plaatsvervanger) of een andere derde om namens hem/haar de Algemene Vergadering bij te wonen en daar te stemmen, dient de gegevens van de betreffende partij bij de hierboven omschreven registratieprocedure te melden en het daarbij behorende volmachtformulier in te vullen (te vinden op www.abnamro.com/shareholder).
 
Registratie- en identiteitsbewijs
Een ieder die gerechtigd is tot het bijwonen van de Algemene Vergadering en correct en op tijd is geregistreerd, ontvangt een registratiebewijs dat tevens dient als toegangsbewijs voor de Algemene Vergadering. Personen die gerechtigd zijn tot het bijwonen van de Algemene Vergadering (of hun vertegenwoordigers) dienen zich ter plekke te identificeren alvorens tot de Algemene Vergadering toegelaten te worden. Deze personen worden daarom verzocht om naast hun registratiebewijs ook een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) mee te nemen.
 
Stemmen door personen die de Algemene Vergadering niet bijwonen
Een ieder die gerechtigd is tot het bijwonen van de Algemene Vergadering en correct en op tijd is geregistreerd mag vanaf 2 mei 2018 tot 22 mei 2018 17.30 uur (CET) via www.abnamro.com/shareholder zijn of haar elektronische steminstructie afgeven aan STAK AAG of de notaris (René Clumpkens van Zuidbroek Notarissen of diens plaatsvervanger), met de opdracht namens hem of haar te stemmen.  Deze persoon mag zijn of haar steminstructie ook aan bovengenoemde partijen of een derde afgeven via het stemformulier​ (DOCX 28 KB). Het stemformulier dient uiterlijk 22 mei 2018 om 17.30 uur ontvangen te zijn op het in het formulier genoemde retouradres, samen met een bevestiging van de intermediair met betrekking tot het aantal Certificaten dat de betreffende certificaathouder op de Registratiedatum aanhoudt.
 
Geplaatst kapitaal en aantal stemrechten
Op de dag van de Convocatie van de Algemene Vergadering bedraagt het totaal geplaatste kapitaal van ABN AMRO Group 940.000.001 gewone aandelen en even zoveel stemrechten.

Overig

Aankomst op de locatie en registratie
Om een vlotte registratie te garanderen van de in de Algemene Vergadering uitgebrachte stemmen, worden bezoekers die tijdens de Algemene Vergadering willen stemmen, verzocht zich uiterlijk om 13.45 uur (CET) te registreren bij de registratiebalie. Na 13.45 uur is de registratiebalie gesloten.

Webcast 
De volledige Algemene Vergadering is op 29 mei 2018 via videowebcast live volledig te volgen op www.abnamro.com/aandeelhoudersvergadering.

Contactgegevens
ABN AMRO Group N.V.
Gustav Mahlerlaan 10 Postbus 283
1082 PP Amsterdam 1000 EA AMSTERDAM
 
ABN AMRO Bank N.V.
Afdeling Corporate Broking HQ 7050
Gustav Mahlerlaan 10 Postbus 283
1082 PP Amsterdam 1000 EA AMSTERDAM
corporate.broking@nl.abnamro.com