Consensus analisten

De hieronder gepubliceerde consensusverwachtingen zijn samengesteld door ABN AMRO Investor Relations op basis van opinies van analisten zonder banden met ABN AMRO.

Alle van analisten afkomstige opinies, prognoses, taxaties, projecties en voorspellingen met betrekking tot de resultaten of financiële positie van ABN AMRO (en daarmee ook de consensusverwachtingen die ontstaan door middeling van hun individuele taxaties) zijn geheel voor rekening van genoemde analisten en geven niet de opinies, prognoses, taxaties, projecties of voorspellingen weer van ABN AMRO of haar bestuurders.

ABN AMRO speelt bij het samenstellen van de consensusverwachtingen uitsluitend een faciliterende rol, en geeft hiermee geen impliciete goedkeuring van of instemming met enige informatie, taxaties, prognoses, conclusies of aanbevelingen van individuele analisten of van de samengestelde consensusverwachtingen. ABN AMRO is niet aansprakelijk voor de juistheid van dergelijke taxaties en acht zich niet verplicht tot actualisering of bijstelling van dergelijke taxaties.

ABN AMRO is niet op de hoogte van, en heeft geen onderzoek gedaan naar het bestaan van eventuele (tegenstrijdige) belangen van de bijdragende analisten/financiële dienstverleners die afbreuk kunnen doen aan de objectiviteit van hun bijdrage. Beleggers dienen deze informatie niet te beschouwen of te gebruiken als een aanbeveling om effecten die betrekking hebben op ABN AMRO te kopen of te verkopen of enige andere transactie uit te voeren waarin dergelijke effecten een rol spelen.

Hieronder de meest recente consensusverwachtingen met betrekking tot ABN AMRO:

ABN AMRO Q3 2020 consensus (Engels)​ (PDF 108 KB)

618704

Disclaimer

Deze disclaimer geldt voor het gebruik van de informatie die beschikbaar is op deze website van ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO"). ABN AMRO heeft haar hoofdkantoor aan de Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34334259.

Deze website en de prospectussen die ervan kunnen worden gedownload zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en gelden niet als een aanbod noch als een uitnodiging tot het doen van een aanbod van effecten aan het publiek zoals bedoeld in wet- of regelgeving ter uitvoering van de Prospectusrichtlijn (2003/71/EC).

De op deze website geboden informatie geldt noch als beleggingsadvies, noch als een aanbeveling om in enig financieel instrument te beleggen.

De informatie op deze website en in de prospectussen geldt noch als een aanbod van effecten noch als een uitnodiging tot het doen van een dergelijk aanbod, en mag niet voor dit doel worden gebruikt in de Verenigde Staten of enig ander land of jurisdictie waar een dergelijk aanbod of uitnodiging tot het doen van een aanbod onwettig is, of ten aanzien van enig persoon ten aanzien van wie een dergelijk aanbod of een uitnodiging tot het doen van een dergelijk aanbod onwettig is. Een ieder die gebruik maakt van deze website en de daarop beschikbare documenten dient op de hoogte te zijn van en zich te houden aan de plaatselijk geldende wet- en regelgeving. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn, noch worden de effecten waarnaar in de op deze website gepubliceerde informatie wordt verwezen niet  geregistreerd uit hoofde van de US Securities Act van 1933, en deze effecten mogen in beginsel uitsluitend op grond van een uitzondering van een dergelijke registratie in de Verenigde Staten worden aangeboden of verkocht.

Voor zover niet uitdrukkelijk anders bepaald is de op deze website en in de prospectussen gepubliceerde informatie niet bedoeld om ter beschikking te worden gesteld aan in de Verenigde Staten aanwezige personen of enige "U.S. person" (zoals bedoeld in de ‘Regulation S’ van de US Securities Act 1933).

Bezoekers van deze website kunnen noch aan deze disclaimer noch aan de op de website en in de prospectussen gepubliceerde informatie rechten ontlenen. De beschikbare informatie mag zonder aankondiging worden aangepast of beëindigd of de toegang ertoe worden beperkt. ABN AMRO en de aan haar gelieerde ondernemingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade (waaronder gederfde inkomsten) ontstaan uit het gebruik van deze website, de beschikbaarheid ervan of de juistheid, volledigheid of actualiteit van de op de website beschikbare informatie.

Met betrekking tot de op deze website beschikbare informatie over securitisatieprogramma’s, wijzen wij bezoekers van de website erop dat deze informatie geen betrekking heeft op aanbiedingen van ABN AMRO (of de aan haar gelieerde ondernemingen), maar dat de activa ter dekking van de verplichtingen onder de effecten zijn gegenereerd door ABN AMRO (of de aan haar gelieerde ondernemingen). ABN AMRO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verklaringen of omissies in deze programma’s, behalve voor zover deze in een prospectus zijn vermeld onder “Belangrijke mededeling”, en geen van de programma’s geven recht op regres jegens ABN AMRO (of de aan haar gelieerde ondernemingen).

Op deze website en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen betreffende de website en deze disclaimer worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.
Indien u klikt op "Akkoord" dan aanvaardt u de bovenvermelde voorwaarden en de eventueel in de prospectussen opgenomen beperkingen. Ook verklaart u hiermee dat u niet woonachtig bent in de Verenigde Staten, dat u geen "U.S. person" bent, en dat u de op deze website beschikbare informatie op geen enkele wijze aan in de Verenigde Staten aanwezige personen of aan een "U.S. person" zult bekendmaken.

  Niet akkoord Akkoord