Kapitaalinstrumenten

Het kapitaal van ABN AMRO bestaat uit gewone en preferente aandelen. De kapitaalinstrumenten worden ingedeeld in Tier 1 en Tier 2 instrumenten aan de hand van specifieke eisen die door de toezichthouder worden gesteld. De uitstaande instrumenten worden in de lijst genoemd.

Wilt u meer weten over de kredietbeoordelingen en de beoordelingsmethodiek? Klik dan op de naam van het kredietbeoordelingsbureau hieronder. U komt dan op hun website terecht.

618704

Disclaimer

Deze disclaimer geldt voor het gebruik van de informatie die beschikbaar is op deze website van ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO"). ABN AMRO heeft haar hoofdkantoor aan de Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34334259.

Deze website en de prospectussen die ervan kunnen worden gedownload zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en gelden niet als een aanbod noch als een uitnodiging tot het doen van een aanbod van effecten aan het publiek zoals bedoeld in wet- of regelgeving ter uitvoering van de Prospectusrichtlijn (2003/71/EC).

De op deze website geboden informatie geldt noch als beleggingsadvies, noch als een aanbeveling om in enig financieel instrument te beleggen.

De informatie op deze website en in de prospectussen geldt noch als een aanbod van effecten noch als een uitnodiging tot het doen van een dergelijk aanbod, en mag niet voor dit doel worden gebruikt in de Verenigde Staten of enig ander land of jurisdictie waar een dergelijk aanbod of uitnodiging tot het doen van een aanbod onwettig is, of ten aanzien van enig persoon ten aanzien van wie een dergelijk aanbod of een uitnodiging tot het doen van een dergelijk aanbod onwettig is. Een ieder die gebruik maakt van deze website en de daarop beschikbare documenten dient op de hoogte te zijn van en zich te houden aan de plaatselijk geldende wet- en regelgeving. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn, noch worden de effecten waarnaar in de op deze website gepubliceerde informatie wordt verwezen niet  geregistreerd uit hoofde van de US Securities Act van 1933, en deze effecten mogen in beginsel uitsluitend op grond van een uitzondering van een dergelijke registratie in de Verenigde Staten worden aangeboden of verkocht.

Voor zover niet uitdrukkelijk anders bepaald is de op deze website en in de prospectussen gepubliceerde informatie niet bedoeld om ter beschikking te worden gesteld aan in de Verenigde Staten aanwezige personen of enige "U.S. person" (zoals bedoeld in de ‘Regulation S’ van de US Securities Act 1933).

Bezoekers van deze website kunnen noch aan deze disclaimer noch aan de op de website en in de prospectussen gepubliceerde informatie rechten ontlenen. De beschikbare informatie mag zonder aankondiging worden aangepast of beëindigd of de toegang ertoe worden beperkt. ABN AMRO en de aan haar gelieerde ondernemingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade (waaronder gederfde inkomsten) ontstaan uit het gebruik van deze website, de beschikbaarheid ervan of de juistheid, volledigheid of actualiteit van de op de website beschikbare informatie.

Met betrekking tot de op deze website beschikbare informatie over securitisatieprogramma’s, wijzen wij bezoekers van de website erop dat deze informatie geen betrekking heeft op aanbiedingen van ABN AMRO (of de aan haar gelieerde ondernemingen), maar dat de activa ter dekking van de verplichtingen onder de effecten zijn gegenereerd door ABN AMRO (of de aan haar gelieerde ondernemingen). ABN AMRO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verklaringen of omissies in deze programma’s, behalve voor zover deze in een prospectus zijn vermeld onder “Belangrijke mededeling”, en geen van de programma’s geven recht op regres jegens ABN AMRO (of de aan haar gelieerde ondernemingen).

Op deze website en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen betreffende de website en deze disclaimer worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.
Indien u klikt op "Akkoord" dan aanvaardt u de bovenvermelde voorwaarden en de eventueel in de prospectussen opgenomen beperkingen. Ook verklaart u hiermee dat u niet woonachtig bent in de Verenigde Staten, dat u geen "U.S. person" bent, en dat u de op deze website beschikbare informatie op geen enkele wijze aan in de Verenigde Staten aanwezige personen of aan een "U.S. person" zult bekendmaken.

  Niet akkoord Akkoord               

Tier 2

ISIN

S&P

Moody’s

Fitch 

DBRS

USD 1.500m, 4,40% settlement/maturity March '23/'28

XS1586330604

BBB-

Baa2

A-

A (low)

EUR 1,227m, 6,375%, maturity April 2021

XS0619548216

BBB

Baa3

BBB+

A (low)

USD 595m, 6,25%, maturity April 2022

XS0619547838

BBB

Baa3

BBB+

A (low)

EUR 1,000m, 7,125%, maturity 6 Jul 2022

XS0802995166

BBB

BBB+

A (low)

USD 113m, 7,75% maturity May 2023

00080QAD7 (Cusip 144A)'

USN0028HAP03 (ISIN Reg S)

BBB

Baa3 

BBB+

A (low)

EUR 1,500m, 2,875%, settlement/maturity 30 Jun '20/'25

XS1253955469 BBB- Baa3 A-  

USD 1,500m, 4,75%, maturity July 2025

US00080QAF28 / XS1264600310 BBB- Baa3 A-  

EUR 1,000m, 2,875%, settlement/maturity Jan '23/'28

XS1346254573

BBB-

Baa3

A-

SGD 450m, 4,75%, settlement/maturity, April ‘21/ 26

XS1341466487

BBB-

Baa3

A-

USD 300m, 5,6%, April 2031

XS1385037558

BBB-

Baa3

A-

 

USD 1,000m, 4,8%, April 2026

US00084DAL47 / XS1392917784

BBB-

Baa3

A-